Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-39

RK-39-2011-39.doc  RK-39-2011-39pr01.pdf  RK-39-2011-39pr02.doc  RK-39-2011-39pr03.xls
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-39-2011-39
NázevNávrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina v rámci své snahy o podporu občanské sounáležitosti a společenské odpovědnosti rozvíjí různé aktivity zaměřené na oslavu důležitých mezníků v životě komunit, ale i klientů krajských příspěvkových organizací.
8. prosince 2011 pořádá Kraj Vysočina tradiční vánoční akci s názvem Barevné Vánoce a mezi pozvanými hosty jsou také zástupci všech krajských dětských domovů a dětských center.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout zástupcům krajských dětských domovů a dětských center Kraje Vysočina finanční dar ve struktuře a výši dle materiálu RK-39-2011-39, př.1. Poskytnutí daru proběhne na základě darovací smlouvy
(RK-39-2011-39,př.2) z prostředků kapitoly Zastupitelstvo kraje.
Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 v jednotlivých případech.
StanoviskaOdbor školství, mládeže a sportu
Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s předloženým materiálem.
Odbor zdravotnictví
Stanovisko bude dodáno na jednání Rady Kraje Vysočina.
Ekonomický odbor
Ekonomický odbor k rozpočtovému opatření nemá připomínky .Změna bude provedena v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje a bude spočívat ve snížení § 6113 - Zastupitelstva krajů a položky 5194 - Věcné dary ve výši 164 tis. Kč při současném zvýšení § 4322 - Ústavy péče pro mládež a § 3529 - Ostatní ústavní péče ve stejné výši 164 tis. Kč. Aktuální zůstatek prostředků na položce 5194 - Věcné dary je 166 tis. Kč.
Odbor informatiky
Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O00216.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dary příspěvkovým organizacím ve výši a struktuře dle materiálu RK-39-2011-39, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-39-2011-39, př. 2;

schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, spočívající ve snížení § 6113 - Zastupitelstva krajů a položky 5194 - Věcné dary o částku 164 000 Kč při současném zvýšení § 4322 - Ústavy péče pro mládež, položky 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 150 000 Kč a § 3529 - Ostatní ústavní péče, položky 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o částku 14 000 Kč na poskytnutí darů organizacím v rozpise dle materiálu RK-23-2011-39, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 20. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz