Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-66

RK-39-2011-66.doc  RK-39-2011-66pr01.xls  RK-39-2011-66pr02.pdf
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-39-2011-66
NázevUzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Petrkov, k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vydání souhlasu s výstavbou nových a rekonstrukcí stávajících chodníků v k.ú. Petrkov a k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu pro obec Lípa.
Na OM se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny se žádostí o řešení situace společné stavby KSUSV a obce Lípa týkající se akce III/34814 Svatý Kříž - Lípa , kdy obec Lípa bude v rámci této stavby realizovat výstavbu nových a rekonstrukci stávajících chodníků v k.ú. Petrkov a v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu. Dle záborového eleborátu budou stavbou chodníku dotčeny pozemky par. č. 657/1 v k.ú. Petrkov v rozsahu cca 148 m2 a par. č. 1567/1 v rozsahu cca 916 m2 a par. č. 1558/25 v rozsahu cca 24 m2 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu. Pozemky jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a k hospodaření byly předány KSUSV. Obec Lípa žádá samostatně o vydání stavebního povolení na stavbu chodníku a potřebuje doložit stavebnímu úřadu smlouvu, kterou by získala právo provést stavbu i na pozemcích jiných vlastníků. Toto právo je získáváno formou uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu dle příslušných ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít s obcí Lípa výše uváděnou smlouvu, která by jí umožňovala realizovat stavbu chodníku na pozemcích ve vlastnictví kraje. Po skončení stavby bude provedeno geometrické zaměření a případné majetkoprávní vypořádání.
Smlouva není předkládána, neboť se jedná o standardní smlouvu.
Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Lípa smlouvu zakládající právo provést stavbu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Lípa smlouvu zakládající právo provést stavbu chodníku v rámci stavby III/34814 Svatý Kříž - Lípa , kterou budou dotčeny pozemky v k.ú. Petrkov a k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu dle materiálu RK-39-2011-66, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz