Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-27

RK-39-2011-27.doc  RK-39-2011-27pr01.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-39-2011-27
NázevŘešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci - metodou EPC v objektech Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - realizace dodatečných úsporných opatření
Zpracoval J. Jelínek, E. Jozífek
Předkládá L. Kettner, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina svým usnesením č. 0015/01/2011/RK schválila dne 4. 1. 2011 záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, řešit tepelné hospodaření nemocnice metodou EPC.
Rada Kraje Vysočina dále svým usnesením č. 1090/23/2011/RK ze dne 28. 6. 2011 vzala na vědomí:
• výběr nejvhodnější nabídky, kterou podala firma ENESA a.s., U Voborníků 852/10,
190 00 Praha 9, Vysočany,
• popis průběhu veřejné zakázky,
• popis opatření EPC vybraného uchazeče s dopadem na majetek kraje,
• popis nakládání zadavatele s majetkem při realizaci projektu EPC.
Stejným usnesením č. 1090/23/2011/RK uložila rada kraje řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit radě kraje ke schválení konečný projekt řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC - v termínu do 30. 9. 2011.

Dále rada kraje svým usnesením č. 1608/33/2011/RK ze dne 11. 10. 2011 prodloužila řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, termín k předložení konečného projektu řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC do 30. 11. 2011.

Vzhledem k nutnosti rozšíření stávajícího technologického řešení tepelného hospodářství metodou EPC v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, a v souvislosti s nutností přepracování konečného projektu, upozornil ředitel nemocnice MUDr. Lukáš Velev na tuto skutečnost. Avizované změny budou mít dopad na konečnou podobu celého projektu ve smyslu přílohy RK-39-2011-27, př. č. 1 a níže uvedených skutečností.

Finanční rozsah stávající smlouvy o poskytování energetických služeb metodou EPC mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a firmou ENESA, a. s. (smlouva uzavřena na 10 let), je v oblasti vynaložení investičních prostředků ve výši 65 milionů Kč. Tato částka bude splácena nemocnicí z uspořených provozních nákladů v pololetních splátkách, které budou včetně finančních nákladů na poskytnutí financování ve výši 8,78 mil. Kč ročně.
Mimo to bude pravidelně placeno za poskytované služby v podobě energetického managementu 420 tisíc Kč ročně.
Oproti tomu bude podle smlouvy uspořeno v dnešních cenách 13,2 mil. Kč ročně. Z toho vyplývá, že přínosy projektu budou dosahovat již v době splácení vynaložené investice výše přibližně 4 miliony Kč ročně.

Vzniklými změnami jsou vyvolány dodatečné investiční náklady, které ještě před jejich projednáním s dodavatelem odhaduje firma SEVEn, středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s (smluvní partner Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro administraci zakázky a dohled nad projektem EPC) na cca 17,5 milionu Kč.
Rozpočet:
Zvýšení nákladů bude řešeno v rámci projektu EPC bez požadavků na ekonomické zdroje Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít na vědomí skutečnosti související s dopracováním konečného projektu poskytování energetických služeb metodou EPC v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, ve smyslu přílohy RK-39-2011-27, př. 1 a tohoto materiálu pro jednání rady kraje.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s předloženým materiálem. Odbor majetkový se podílel na hledání technického řešení v rámci koordinace probíhajících investičních akcí v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, které investorsky zajišťuje, a projektem EPC - v rámci kterého poskytuje externí subjekt energetické služby Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci.

Odbor regionálního rozvoje:
Z poskytnutého odůvodnění lze dovodit, že jsou splněny podmínky pro použití postupu podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace o projektu poskytování energetických služeb metodou EPC v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, dle materiálu RK-39-2011-27, př. 1;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit radě kraje ke schválení konečný projekt poskytování energetických služeb metodou EPC a informovat radu kraje o uzavření dodatku smlouvy se společností ENESA a. s., U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, Vysočany.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OZ, OM
Termín 31. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz