Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 9/2007 - 27.02.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Darování pozemků v k.ú. a obci Dolní Cerekev
04Nabytí pozemku v k. ú a obci Břevnice
05Darování pozemku v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
06Souhlas se stavbou a darování částí pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
07Stavba chodníku v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká
08Změna ceny nabývaných pozemků v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
09Stavba kanalizační přípojky v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou a obci Sklené, smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
10Veřejná zakázka na stavební práce "III/4065 Třešť - ul. Ćenkovská"
11Zrušení usnesení 0382/07/2006/ZK, prodej části pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
12Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
13Uzavření nepojmenované smlouvy provést stavbu - k. ú. Horní Bobrová, obec Bobrová
14Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Statutárnímu městu Jihlava na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálního pedagogického centra
15Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných krajem Vysočina na rok 2007
16Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
17Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
18Návrh na vyhlášení grantového programu "Tábory 2007"
19FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 114/135/06)
20Formy zabezpečení činností DDM Žďár nad Sázavou
21Pravidla Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže
22Jmenování zástupce za zřizovatele do školské rady
23Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
24Financování projektu "EU - jak ji vidíme MY"
25Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příjmy z pronájmu nemovitostí a změna finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
26Podklady pro studii proveditelnosti k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny
27Posouzení podnětu k zákonodárné iniciativě
28Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
29Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
30Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací
31Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
32Schválení nabytí peněz ve formě dotace po realizaci projektů "Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina" a "Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina" v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP)
33Zpráva o postupu prací spojených s přípravou projektů pro programové období 2007-2013 v rámci realizace projektu Partnerství pro Vysočinu
34Žádost obce Radotice o poskytnutí finanční výpomoci na realizaci protipovodňových opatření na území obce
36Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2007
37FOND VYSOČINY - Grantový program "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007" na podporu projektů v oblasti environmentální osvěty
38Rezignace a volba člena Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina za politický klub ČSSD
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz