Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-10

RK-09-2007-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-09-2007-10
NázevVeřejná zakázka na stavební práce "III/4065 Třešť - ul. Ćenkovská"
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV rozpočtu kraje na rok 2007 v kapitole Nemovitý majetek, příloze M4, Investice v dopravě je schválena akce "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská". Předmětem této akce jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci komunikace III/4065 v ul. Čenkovská v Třešti. Akce byla vyvolána plánovanou rekonstrukcí kanalizace a vodovodu včetně přípojek ze strany města Třešť. Město rovněž plánuje v souvislosti s touto akcí vyřešení parkovacích pruhů, povrchové odvodnění komunikace v ulici Čenkovská a přeložku plynovodu. Pro tyto účely bylo zadáno městem Třešť vypracování projektové dokumentace na tyto stavební práce, jejichž předběžná hodnota činí cca 30 mil. Kč. Vzhledem k provázanosti stavebních prací, které zasáhnou jak majetek kraje (komunikace), tak majetek města (kanalizace, vodovod, rozvod veřejného osvětlení) je důvodný společný postup města Třešť a Vysočiny při zadání podlimitní veřejné zakázky na tuto akci. Výsledkem zadávacího řízení pak bude zadání veřejné zakázky jednomu dodavateli. Pro účely společného postupu zadavatelů byla mezi zadavateli uzavřena smlouva o společném postupu (schváleno usnesením 0041/01/2007/ZK dne 13. 2. 2007), kterou si společní zadavatelé upravily vzájemná práva a povinnosti.
Na základě výběrového řízení, zrealizovaného městem Třešť ve spolupráci s odborem majetkovým KrÚ kraje Vysočina, kraj Vysočina a město Třešť uzavře mandátní smlouvu na provedení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" s firmou STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o., Jihlava, Pražská 2230/8.
Návrh řešení Návrh předpokládá:
* rozhodnout o způsobu zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-09-2007-10, př. 1
* jmenovat 2 zástupce kraje Vysočina do funkce členů hodnotící komise a jejich náhradníků, s tím, že hodnotící komise bude plnit současně funkci komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace - viz materiál RK-09-2007-10, př. 2

K provedení zadávacího řízení se navrhují termíny:
Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do informačního systému: 28. 2. 2007
Lhůta pro podání nabídek (do sídla zpracovatele zadávacího řízení): do 28. 3. 2007 do 12:00 hod.
Otevírání obálek, první jednání hodnotící komise (na MěÚ Třešť): 30. 3. 2007 ve 9:00 hod.
Způsob hodnocení nabídek: ekonomická výhodnost nabídek
Zahájení stavebních prací: předpoklad květen 2007
StanoviskaUsnesením 0041/01/2007/ZK ze dne 13. 2. 2007 rozhodlo zastupitelstvo kraje ve věci veřejné zakázky na stavební práce "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Třešť .
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na provedení stavby "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s materiálem RK-09-2007-10, př. 1;
jmenuje
zástupce kraje Vysočina do funkce členů hodnotící komise ve složení dle doplněného materiálu RK-09-2007-10, př. 2;
ukládá
odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky dle Smlouvy o společném postupu zadavatelů, v navržených termínech a v souladu s materiálem RK-09-2007-10, př. 1;
bere na vědomí
uzavření mandátní smlouvy na provedení a zajištění organizace zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" dle materiálu RK-09-2007-10, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. dubna 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz