Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-06

RK-09-2007-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-09-2007-06
NázevSouhlas se stavbou a darování částí pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina.
Odbor majetkový obdržel žádost města Velká Bíteš o udělení souhlasu se stavbou v rámci zahajovaného územního řízení "Rekonstrukce Masarykova náměstí a částí ulic Lánice a Růžová ve Velké Bíteši". Investorem akce je město Velká Bíteš. Stavbou budou dotčeny pozemky par. č. 128, par. č. 3015 a par. č. 3017 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 420 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Velká Bíteš a její správou je pověřena příspěvková organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje vyslovit souhlas se stavbou. Stavba řeší rekonstrukci komunikací, chodníků, zřízení zelených ploch, parkovacích stání a celkové uspořádání veřejného městského prostoru. Po ukončení stavby bude vyhotoven oddělovací geometrický plán a nově odměřené pozemky zastavěné objekty ve vlastnictví města nebo zelenými plochami by měly být převedeny vlastníkovi stavby. Tímto převodem dojde ke sjednocení vlastnictví stavby s pozemkem.
Proto je dále navrhováno rozhodnout o zveřejnění záměru darování částí pozemků ve vlastnictví kraje, které budou stavbou dotčeny.
Ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu musí investor, pokud není vlastníkem pozemků dotčených stavbou, prokázat právo provést stavbu a to smlouvou. Návrh usnesení proto předpokládá rozhodnout o uzavření takové smlouvy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se stavbou i darováním pozemků souhlasí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství s výstavbou i darováním souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou "Rekonstrukce Masarykova náměstí a částí ulic Lánice a Růžová ve Velké Bíteši" na pozemcích par. č. 128, par. č. 3015 a par. č. 3017 v k. ú. a obci Velká Bíteš v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Alešem Burianem;

rozhoduje
* zveřejnit záměr převést darem části pozemků par. č. 128, par. č. 3015 a par. č. 3017 v k. ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš;
* uzavřít s městem Velká Bíteš nepojmenovanou smlouvu zakládající právo města Velká Bíteš provést stavbu "Rekonstrukce Masarykova náměstí a částí ulic Lánice a Růžová ve Velké Bíteši" na části pozemků par. č. 128, par. č. 3015 a par. č. 3017 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz