Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-20

RK-09-2007-20.doc  RK-09-2007-20pr1.doc  RK-09-2007-20pr2.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-09-2007-20
NázevFormy zabezpečení činností DDM Žďár nad Sázavou
Zpracoval M. Pech, D. Hřebenová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0621/14/2006/RK uložila rada kraje odboru školství, mládeže a sportu hledat jiné formy zabezpečení činnosti Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou, Dolní 3 (dále DDM), včetně převodu na jiný subjekt.
Návrh řešení V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006 (Úkol B.9 - Opatření) zpracoval OŠMS varianty zabezpečení činnosti DDM a předkládá je radě kraje k posouzení.
Varianta A) Činnosti DDM zajistí jiný subjekt, potřebný majetek mu bude prodán.
Varianta B) Činnosti DDM zajistí jiný subjekt, potřebný majetek mu bude pronajat.
Varianta C) Nabídka zajištění činnosti DDM jiné obci.

V případě, že rada kraje nerozhodne dále zpracovávat žádnou z variant, zůstane kraj Vysočina i nadále zřizovatelem DDM. Popis současného stavu je zpracován v materiálu
RK-09-2007-20, př. 1. Analýza silných a slabých stránek navržených variant je provedena v materiálu RK-09-2007-20, př. 2. OŠMS doporučuje variantu B - činnost DDM bude zabezpečena, majetek prozatím zůstane ve vlastnictví kraje, což v budoucnu otvírá možnosti pro další řešení.
StanoviskaStanovisko majetkového odboru bude předloženo na jednání RK.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
materiál RK-09-2007-20 a
ukládá
OŠMS rozpracovat záměr zabezpečení činností DDM Žďár nad Sázavou dle varianty ...
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín prosinec 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz