Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-03

RK-09-2007-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-09-2007-03
NázevDarování pozemků v k.ú. a obci Dolní Cerekev
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa odbor majetkový se obrátil Městys Dolní Cerekev se žádostí o bezúplatný převod následujících pozemků v k.ú. a obci Dolní Cerekev: st. par. č. 15, st. par. č. 31, st. par. č. 57, st. par. č. 227, par. č. 11/2, par. č. 11/3, par. č. 13, par. č. 25/1, par. č. 26/4, par. č. 28/1, par. č. 28/2, par. č. 339/3, par. č. 340, par. č. 346, par. č. 469/2, par. č. 471/3, par. č. 3697/7 a par. č. 3697/9 v k.ú. a obci Dolní Cerekev (celková výměra je 5646 m2). Městys současně předložil návrh darovací smlouvy, která byla připravena k realizaci v roce 2000, podle níž ČR - Správa a údržba silnic Jihlava jako dárce měla obci Dolní Cerekev darovat požadované pozemky. Vzhledem k tomu, že v roce 2001 došlo k převodu státního silničního majetku jednak do příslušnosti hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR a jednak do vlastnictví krajů, nebyla darovací smlouvě udělena schvalovací výjimka a smlouva nenabyla platnosti a nemohla být předložena příslušnému katastrálnímu pracovišti k povolení vkladu. Městys se nyní obrátil na současného vlastníka pozemků, kterým je kraj Vysočina. Požadované pozemky jsou určeny pro terénní úpravy záplavového území řeky Jihlavy, jako plochy veřejné zeleně a dále některé z pozemků jsou zastavěny místní komunikací.
Výše uvedené pozemky získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Jihlava, resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byly tyto pozemky svěřeny do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Požadované pozemky jsou Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Jihlava vedeny na LV č. 120 pro k.ú. a obec Dolní Cerekev.
Návrh řešení OM navrhuje požadované pozemky městysi darovat. Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o pozemky tvořící veřejnou zeleň, pozemky pod místní komunikací a část pozemků je zatravněna a představuje záplavové území protékající řeky. Tyto pozemky nepředstavují pozemky silniční a dle sdělení Krajské správy a údržba silnic Vysočiny, provoz Jihlava je možné je darovat do vlastnictví městyse Dolní Cerekev. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou užívány komerčně.
Darování předpokládá jako zákonnou podmínku tohoto právního úkonu zveřejnění záměru daru na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu. Po uplynutí této doby bude zastupitelstvu kraje předložen návrh na schválení darování pozemků do vlastnictví městyse Dolní Cerekev a současně dodatkem zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny bude upraven rozsah svěřeného majetku.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit darování výše uvedených pozemků do vlastnictví městyse Dolní Cerekev na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje darovat uvedené pozemky do vlastnictví městyse Dolní Cerekev.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny souhlasí s bezúplatným převodem pozemků v k.ú. a obci Dolní Cerekev do vlastnictví městyse Dolní Cerekev.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním požadovaných pozemků do vlastnictví městyse Dolní Cerekev.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky st. par. č. 15 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, st. par. č. 31 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2, st. par. č. 57 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 590 m2, st. par. č. 227 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, par. č. 11/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 61 m2, par. č. 11/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 24 m2, par. č. 13 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 631 m2, par. č. 25/1 - ost. plocha, neplodná o výměře 27 m2, par. č. 26/4 - ost. plocha, neplodná o výměře 1 029 m2, par. č. 28/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, par. č. 28/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 320 m2, par. č. 339/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 22 m2, par. č. 340 - ost. plocha, neplodná o výměře 92 m2, par. č. 346 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 135 m2, par. .č. 469/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 886 m2, par. č. 471/3 ost. plocha, neplodná o výměře 423 m2, par. č. 3697/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 44 m2 a par. č. 3697/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 181 m2 v k.ú. a obci Dolní Cerekev z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Dolní Cerkev;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky st. par. č. 15 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, st. par. č. 31 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2, st. par. č. 57 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 590 m2, st. par. č. 227 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, par. č. 11/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 61 m2, par. č. 11/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 24 m2, par. č. 13 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 631 m2, par. č. 25/1 - ost. plocha, neplodná o výměře 27 m2, par. č. 26/4 - ost. plocha, neplodná o výměře 1 029 m2, par. č. 28/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, par. č. 28/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 320 m2, par. č. 339/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 22 m2, par. č. 340 - ost. plocha, neplodná o výměře 92 m2, par. č. 346 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 135 m2, par. .č. 469/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 886 m2, par. č. 471/3 ost. plocha, neplodná o výměře 423 m2, par. č. 3697/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 44 m2 a par. č. 3697/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 181 m2 v k.ú. a obci Dolní Cerekev z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Dolní Cerkev.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín červen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz