Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-07

RK-09-2007-07.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-09-2007-07
NázevStavba chodníku v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o 2. etapu stavby chodníku u silnice III/03811 v obci Vysoká - okr. Havlíčkův Brod.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. 1037/1-ost. pl., silnice o výměře 45 537 m2 v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká, kterou vlastní na základě zákona 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a který je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na LV 179 pro uvedené k. ú. a obec.
Obec Vysoká postavila v r. 2005 chodník na jedné straně výše uvedené silnice a letos hodlá jako investor na protější straně silnice na části pozemku 1037/1 vybudovat chodník. Obec Vysoká počítá s tím, že po dokončení stavby bude tato na její náklady zaměřena geometrickým oddělovacím plánem a dojde k majetkoprávnímu vypořádání v tom smyslu, že část pozemku par. č. 1037/1 zastavěná chodníkem bude darována obci Vysoká. Obec Vysoká se zavázala, že veškeré náklady se stavbou a s majetkoprávním vypořádáním budou hrazeny z jeho finančních zdrojů.
Návrh řešení Protože uvedenou stavbou dojde ke zlepšení dopravní situace u silnice III. tř., doporučuje odbor majetkový radě kraje vyslovit souhlas se stavbou chodníku dle podmínek stanovených KSÚS Vysočiny, příspěvkovou organizací, provoz Havlíčkův Brod.
Ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu musí investor, pokud není vlastníkem pozemků dotčených stavbou, prokázat právo provést stavbu a to smlouvou. Návrh usnesení proto předpokládá rozhodnout o uzavření takové smlouvy.
Návrh usnesení dále předpokládá vyslovit souhlas se stavbou chodníku na pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká, rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné části tohoto pozemku do vlastnictví obce Vysoká a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoká.
StanoviskaSouhlasné vyjádření KSÚSV, provoz Havlíčkův Brod ze dne 12. 2. 2007.
Souhlasné vyjádření Policie ČR ze dne 1. 2. 2007
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká;
rozhoduje
* zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěných částí pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká do vlastnictví obce Vysoká;
* uzavřít s obcí Vysoká nepojmenovanou smlouvu zakládající právo obce Vysoká provést stavbu chodníku na části pozemku 1037/1 v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoká.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz