Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-04

RK-09-2007-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-09-2007-04
NázevNabytí pozemku v k. ú a obci Břevnice
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuZ geometrického zaměření bylo zjištěno, že části pozemků ve vlastnictví obce Břevnice par. č. 203/3 a par. č. 203/4 v k. ú. a obci Břevnice užívá Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. Podle geometrického plánu č. 86-1308/2006 ze dne 22. 1. 2007 se jedná o části označené písmeny "l" a "f", jejichž sloučením vznikl nový pozemek označený jako par. č. 203/9 orná půda výměře 533 m2. Nově zaměřený pozemek je oplocen a začleněn do areálu domova pro seniory v obci Břevnice. Je na něm umístěn vícekomorový septik a zpevněná plocha sloužící jako příjezdová komunikace ke kuchyni a parkoviště. Za stávající situace je nově zaměřený pozemek pro činnost příspěvkové organizace potřebný.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje, z důvodů výše uvedených, požádat obec Břevnici o bezúplatný, či úplatný (ve výši ceny úřední) převod nově zaměřeného pozemku par. č. 203/9 orná půda o výměře 533 m2 do vlastnictví kraje Vysočina. V případě, že dojde k jeho převodu, bude nabytý pozemek svěřen dodatkem ke zřizovací listině do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. Získáním pozemku do vlastnictví kraje dojde k majetkoprávnímu narovnání vzniklého stavu - skutečný uživatel pozemku se stane i jeho vlastníkem.
Návrh usnesení předpokládá schválit zahájení jednání s obcí Břevnice o převodu nově zaměřeného pozemku par. č. 203/9 v k. ú. a obci Břevnice do vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaK převodu pozemku par. č. 203/9 v k. ú. a obci Břevnice do vlastnictví kraje Vysočina se kladně vyjádřil odvětvový odbor i Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s obcí Břevnice o převodu pozemku par. č. 203/9 orná půda o výměře 533 m2 v k. ú. a obci Břevnice zaměřeného geometrickým plánem č. 86-1308/2006 dne 22. 1. 2007 do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz