Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-32

RK-09-2007-32.doc  RK-09-2007-32pr1.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-09-2007-32
NázevSchválení nabytí peněz ve formě dotace po realizaci projektů "Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina" a "Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina" v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP)
Zpracoval J. Jež
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizoval v letech 2004 až 2006 v rámci Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP") dva projekty spojené s administrací projektů SROP, a to projekty "Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina" a projekt "Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina". Termín ukončení obou projektů byl 31. 5. 2006.
Oba projekty technické asistence kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Dotace ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu, které kryjí celých 100 % uznatelných nákladů projektů, byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR převedeny na zvláštní účet projektu č. 4200430070/6800 dne 15. 2. 2007. Byly proplaceny veškeré uznatelné náklady, o které kraj u těchto projektů požádal. Celkem bylo proplaceno 202 565,19 Kč, z čehož na projekt "Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina" obdržel kraj 151 095,69 Kč a na projekt "Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina" 51 469,50 Kč.
Znění Podmínek pro projekt technické pomoci k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) pro oba projekty technické pomoci k Rozhodnutí rada kraje schválila dne 25. 4. 2006 svým usnesení 0584/13/2006/RK (Rada kraje schvaluje znění Podmínek pro projekt technické pomoci k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektů "Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina" a projekt "Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina.).
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") navrhuje rozhodnout o nabytí peněz ve formě dotace ve výši Kč 151 095,69 za podmínek daných Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) a Podmínkami pro projekt technické pomoci "Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina" a nabytí peněz ve formě dotace ve výši Kč 51 469,50 za podmínek daných Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) a Podmínkami pro projekt technické pomoci "Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina".
O nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněž rozhoduje dle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.
Přijaté dotace budou převedeny do Fondu strategických rezerv Vysočiny. Tento převod je v souladu s usnesením zastupitelstva kraje 0545/09/2006/ZK, kterým bylo radě kraje svěřeno provádění rozpočtových opatření týkajících se převodu konečných zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny (text usnesení uveden v materiálu RK-09-2007-32, př. 1).
StanoviskaEO
Účelová dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 202 565,19 Kč byla kraji poukázána dne 15. 2. 2007. Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením na zvláštním účtu Technická pomoc - SROP.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
• o nabytí peněz ve formě dotace ve výši Kč 51 469,50 z Ministerstva pro místní rozvoj za podmínek daných Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) a Podmínkami pro projekt technické pomoci "Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina" (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) na zvláštní účet Technická pomoc - SROP;
• o nabytí peněz ve formě dotace ve výši Kč 151 095,69 za podmínek daných Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) a Podmínkami pro projekt technické pomoci "Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina" (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) na zvláštní účet Technická pomoc - SROP;
• převést finanční prostředky ve výši 202 565,19 Kč ze zvláštního účtu Technická pomoc - SROP do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů "Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina" a "Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina";
• o snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu Technická pomoc SROP § 3636 - Územní rozvoj ve výši 202 570,- Kč při současné úpravě položky 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
Termín 2. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz