Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-08

RK-09-2007-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-09-2007-08
NázevZměna ceny nabývaných pozemků v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Usnesením č. 0504/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006 zastupitelstvo kraje rozhodlo koupit pozemky par. č. 326/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 338 m2 a par. č. 177 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4 m2 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik, se sídlem Jeneč, Karlovarská 7, okres Praha-západ, IČ 00016918 do vlastnictví kraje Vysočina za celkovou kupní cenu 7 180 Kč.
Smlouva byla podepsána oběma účastníky smlouvy a byla zaslána na Ministerstvo zemědělství ČR k odsouhlasení. Bývalá ministryně zemědělství však od září 2006 zakázala jakékoliv převody státního majetku spadající pod tento resort. Nakládání s nemovitým majetkem bylo obnoveno až po novém roce. Státní statek (dle metodiky Ministerstva zemědělství ČR) však vlivem novelizace oceňovacích předpisů požaduje vyhotovení nového aktuálního znaleckého posudku a tím pádem i změnu kupní ceny.
Odbor majetkový proto nechal vyhotovit nový znalecký posudek, který určil kupní cenu pozemků par. č. 177 a par. č. 326/12 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou v celkové ceně 17 100 Kč, tj. 50 Kč/m2.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje v rámci dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicí II/387 přistoupit na nově vypočtenou cenu a zastupitelstvem kraje původně schválenou výkupní cenu pozemků par. č. 177 a par. č. 326/12 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou zvýšit.
Rada kraje je na základě usnesení 097/02/2004/ZK zmocněna zastupitelstvem kraje schválit změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí schválených zastupitelstvem kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zvýšit kupní ceny pozemků par. č. 177 a par. č. 326/12 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou, nabývaných z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik, se sídlem Jeneč, Karlovarská 7, okres Praha-západ, IČ 000 16 918 do vlastnictví kraje Vysočina dle usnesení 0504/08/2006/ZK na na 50 Kč/m2, tj. 17 100 Kč celkem.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz