Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-31

RK-09-2007-31.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-09-2007-31
NázevDodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
Zpracoval L. Oháňková
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuV rámci 2. výzvy grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen "GS") v rámci podopatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP"), kterou vyhlásila Rada kraje Vysočina dne 30. 8. 2005 usnesením č. 1140/27/2005/RK (Rada kraje vyhlašuje Výzvu č. V/SROP/4.1.2/2/2005 pro předkládání žádostí do grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-27-2005-31, př. 1, s účinností od 30. 8. 2005), a která byla ukončena 27. 10. 2005, bylo přijato 17 žádostí o podporu. Na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 14. 2. 2006 č. 0060/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí podpory ve výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-54, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-54, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-54, př. 3) bylo schváleno poskytnutí podpory 12 projektům.
Dle Oznámení příjemce podpory o změnách v akci reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2911, ve kterém požádal o prodloužení dle materiálu RK-09-2007-31, př. 1, byla příjemci podpory povolena změna akce, která vyvolá změnu data ukončení realizace projektu. Na základě této skutečnosti byl zpracován návrh dodatku dle materiálu RK-09-2007-31, př. 2.
Dne 14. 2. 2006 byla Rada kraje Vysočina usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0055/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje zmocňuje Radu kraje Vysočina ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat: Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu, Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006 v opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.) zmocněna ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat.
Návrh řešení Žádost o úpravu data ukončení realizace projektu byla gestorem grantového schématu posouzena jako možná. Na základě této skutečnosti byl vypracován návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-09-2007-31, př. 2, který obsahuje nový datum ukončení realizace projektu. Výše uvedenou změnu je možné považovat za formální (návrhem změny Smlouvy není dotčena výše, účel dotace a nedochází ke změně v subjektu, kterému byla dotace poskytnuta) ve smyslu usnesení zastupitelstva.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko" dle materiálu RK-09-2007-31, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
Termín 2. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz