Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-30

RK-09-2007-30.doc  RK-09-2007-30pr1.doc  RK-09-2007-30pr1upr1.doc  RK-09-2007-30pr2.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-09-2007-30
NázevZásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuMístní komunikací se podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), rozumí veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Podle Zákona jsou vlastníci pozemních komunikací povinni předávat do Centrální evidence pozemních komunikací informace v rozsahu stanoveném Ministerstvem dopravy. Základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich vlastníci, přičemž minimální povinný rozsah evidence místních komunikací stanovuje vyhláška č.104/1997 Sb., (dále jen "Vyhláška"), kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Při orientačním průzkumu stavu evidence místních komunikací ve vlastnictví obcí kraje Vysočina, který byl proveden v roce 2005 odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina, bylo zjištěno, že pasporty místních komunikací odpovídající vyhlášce vedlo méně než 10 % obcí kraje. Výsledky průzkumu jsou doloženy v příloze č. 2 tohoto materiálu. Vzhledem k tomu, že vlastníci jsou povinni vést evidenci komunikací rozsahu stanoveném vyhláškou, jsou obce povinny vyhotovit pasporty komunikací, jejichž jsou vlastníky, nebo stávající pasporty aktualizovat. Vzhledem k tomu, že vypracování technicky odpovídajících pasportů je nutno ve většině případů svěřit odborné firmě, vzniknou obcím jako zadavatelům těchto prací finanční náklady.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství vypracoval a navrhuje ke schválení Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací (dále jen "Zásady"). Podle těchto Zásad budou poskytovány dotace obcím kraje Vysočina na zajištění vypracování pasportů nebo zajištění aktualizace pasportů komunikací, jejichž jsou vlastníky. Celková částka určená na tyto dotace v roce 2007 dosáhne maximálně celkové výše 4 mil. Kč. V Zásadách jsou stanoveny podmínky pro poskytování dotací, z nichž jako základní se stanovuje finanční spoluúčast žadatele minimálně ve výši 45 % z pořizovací ceny předmětu poskytnutí dotace. V kritériích pro poskytnutí dotace jsou hodnotící body pro žadatele odstupňovány podle výše navrhované finanční spoluúčasti a podle počtu obyvatel žadatele o dotaci. Po schválení a vyhlášení Zásad budou odborem dopravy a silničního hospodářství shromážděny, posouzeny a vyhodnoceny podané žádosti o poskytnutí dotace a seznam žadatelů bude předložen radě kraje a zastupitelstvu kraje k rozhodnutí. Na základě tohoto rozhodnutí budou žadatelé povinni předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování k poskytnutí dotace na pasport místních komunikací a po jejím odsouhlasení budou dotace žadatelům vyplaceny.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínek k předkládanému materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací podle materiálu RK-09-2007-30, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz