Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-05

RK-09-2007-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-09-2007-05
NázevDarování pozemku v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o bezúplatný převod pozemku, který byl v minulosti zastavěn chodníkem.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. 647/6-ost. pl., ost. komunikace o výměře 2 822 m2 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, který vlastní na základě zákona 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a který je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na LV 113 pro uvedené k. ú. a obec Havlíčkův Brod.
Mezi lety 1970 a 1980 byl na části tohoto pozemku postaven chodník, který je vlastnictvím města Havlíčkův Brod. Město Havlíčkův Brod nechalo na své náklady stavbu tohoto chodníku zaměřit geom. plánem č. 609-1351/2006. Tento GP oddělil zastavěnou část pozemku z pozemku par. č. 647/6 nově označenou jako par. č. 647/7-ost. plocha, ost. komunikace o výměře 91 m2. Město Havlíčkův Brod se obrátilo na kraj Vysočina se žádostí o bezúplatný převod tohoto pozemku z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje pro sjednocení vlastníka stavby chodníku a pozemku, na kterém je chodník postaven, rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 647/7-ost. plocha, ost. komunikace o výměře 91 m2 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně převést pozemek z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Pozemek je využíván pro veřejně prospěšné účely.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 647/7-ost. plocha, ost. komunikace o výměře 91 m2 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tento pozemek z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
StanoviskaSouhlasné vyjádření KSÚSV, provoz Havlíčkův Brod ze dne 15. 2. 2007.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 647/7 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 91 m2 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod vytvořeného geometrickým plánem 609-1351/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 647/7 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 91 m2 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod vytvořený geometrickým plánem 609-1351/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín červen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz