Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-12

RK-09-2007-12.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-09-2007-12
NázevVeřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
Zpracoval H. Javůrková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový zrealizoval, v souladu s "Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina"(dále jen Pravidla) na základě podmínek pro podání nabídky, seznamů oslovených zájemců a jmenování hodnotících komisí schválených Miroslavem Houškou, členem rady kraje pro oblast financí a majetku, zadávací řízení na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akce:
- Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - oprava oken 2. etapa
- Gymnázium Jihlava - oprava elekroinstalace
- SPŠ Jihlava - oprava oken
- SPŠ Jihlava - oprava fasády
- SOŠ a SOU a OU Třešť - oprava oken 2. etapa
- OGV Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace
Akce jsou kryty finančními prostředky z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007 a jsou uvedeny v přílohách M1 a M3, rozepisující položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích na kapitole Nemovitý majetek.
Návrh řešení Na základě posouzení a vyhodnocení jednotlivých nabídek hodnotící komise vyhodnotily jako nejvhodnější nabídky z důvodu nejnižších nabídkových cen na jednotlivé akce takto:
- "Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - oprava oken 2. etapa" uchazeč KEVOS, spol. s r.o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč s nabídkovou cenou 1 923 375 Kč bez DPH (celkem 7 nabídek, hodnoceno 5 nabídek)
- "Gymnázium Jihlava - oprava elekroinstalace" - uchazeč KEVOS, spol. s r.o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč s nabídkovou cenou 3 394 469 Kč bez DPH (celkem 7 nabídek, hodnoceno 5 nabídek)
- "SPŠ Jihlava - oprava oken" - uchazeč Alois Šuhaj, Puklice 40, 588 32 Brtnice s nabídkovou cenou 1 928 735 Kč bez DPH (celkem 6 nabídek, hodnoceno 6 nabídek)
- "SPŠ Jihlava - oprava fasády" - uchazeč Vlastimil Zelený - START, Zemědělská 454, 588 31 Brtnice s nabídkovou cenou 2 015 846 Kč bez DPH (celkem 3 nabídky, hodnoceny 2 nabídky)
- "SOŠ a SOU Třešť - oprava oken 2. etapa" - uchazeč KEVOS, spol. s r.o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč s nabídkovou cenou 2 104 913 Kč bez DPH (celkem 5 nabídek, hodnoceno 5 nabídek)
- "OGV Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace" - uchazeč KEVOS, spol. s r.o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč s nabídkovou cenou 3 175 541 Kč bez DPH (celkem 8 nabídek, hodnoceno 6 nabídek)
Délka záruky na jakost díla, termín zhotovení díla a další obchodní podmínky byly pevně stanoveny podmínkami pro podání nabídky v jednotlivých veřejných zakázkách. Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít s těmito firmami smlouvy o dílo.
Ing.Miroslav Houška, člen rady kraje pro oblast financí a majetku rozhodl dne 31. 1. 2007 o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na výše uvedené akce. Pořadí dalších nabídek je uvedeno v Zápisech o posouzení a hodnocení nabídek.
Podle Čl. 2 odst. (5) "Pravidel" je o rozhodnutí informována rada kraje na svém nejbližším zasedání.
V případě akce "SPŠ Jihlava - oprava fasády" po rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky vítězný uchazeč písemně sdělil, že z kapacitních důvodů nemůže uzavřít smlouvu o dílo. Protože v této veřejné zakázce již zůstala jen nabídka jednoho uchazeče, doporučil OM Miroslavu Houškovi, členovi rady kraje pro oblast financí a majetku zrušit zadávací řízení. Miroslav Houška rozhodl dne 14. 2. 2007 zrušit zadávací řízení. Na akci bude vypsáno nové zadávací řízení.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku:
* o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
- Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - oprava oken 2. etapa uchazeči KEVOS, spol. s r. o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč;
- Gymnázium Jihlava - oprava elekroinstalace uchazeči KEVOS, spol. s r. o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč;
- SPŠ Jihlava - oprava oken uchazeči Alois Šuhaj, Puklice 40, 588 32 Brtnice;
- SPŠ Jihlava - oprava fasády uchazeči Vlastimil Zelený - START, Zemědělská 454, 588 31 Brtnice;
- SOŠ a SOU Třešť - oprava oken 2. etapa uchazeči KEVOS, spol. s r.o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč;
- OGV Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace uchazeči KEVOS, spol. s r. o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč;
* o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci SPŠ Jihlava - oprava fasády.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz