Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-14

RK-09-2007-14.doc  RK-09-2007-14pr1.tif
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-09-2007-14
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Statutárnímu městu Jihlava na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálního pedagogického centra
Zpracoval A. Vlachová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuStatutární město Jihlava zřizuje mimo jiné Speciální pedagogické centrum (dále jen "SPC") při Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru, Demlova 28, Jihlava. SPC poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním integrovaným ve školách a školských zařízeních a dětem s hlubokým mentálním postižením. Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami pedagogických pracovníků centra ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách a v zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením. SPC vykonává běžnou pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním v okrese Jihlava a částečně Pelhřimov a Třebíč. Ve specializaci poskytování poradenských služeb pro zrakově postižené pokrývá celé území kraje.
Kromě jihlavského SPC zřizuje a provozně zabezpečuje činnost dalších dvou SPC kraj Vysočina. Platy pracovníků SPC jsou hrazeny z přímých výdajů na vzdělávání přidělených kraji Vysočina Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
V roce 2004 byla Statutárnímu městu Jihlava poskytnuta na částečnou úhradu provozních nákladů SPC dotace ve výši 183 tis. Kč, v roce 2005 dotace ve výši 200 tis. Kč a v roce 2006 dotace ve výši 207 tis. Kč.
Žádost spolu s kalkulací provozních nákladů SPC pro rok 2007 jsou uvedeny v materiálu
RK-09-2007-14, př.1.
Návrh řešení Pro rok 2007 byla na tyto účely ve schváleném rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu zahrnuta částka 214 tis. Kč. Radě kraje je navrhováno doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Statutárnímu městu Jihlava dotaci ve výši 214 tis. Kč na částečnou úhradu provozních nákladů SPC.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 v kapitole Školství, mládeže a sportu byla zahrnuta dotace Statutárnímu městu Jihlava na provozní výdaje Speciálního pedagogického centra ve výši 214 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a výchovné péče Statutárnímu městu Jihlava na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálně pedagogického centra Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra, Demlova 28, Jihlava ve výši 214 tis. Kč dle materiálu
RK-09-2007-14.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín duben 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz