Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-17

RK-09-2007-17.doc  RK-09-2007-17pr1.xls
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-09-2007-17
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Zpracoval P. Zábranská
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím MŠMT č. 51001007, o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2007, které bylo vydáno ve smyslu § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), byla převedena na účet kraje neinvestiční dotace ve výši 1 371 000,- Kč s účelovým určením pro zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007.
V roce 2007 budou z těchto prostředků realizována okresní a krajská kola soutěží a přehlídek MŠMT dvanácti organizacemi uvedenými v materiálu RK-09-2007-17, př.1, přiděleno bude 1 365 000,- Kč, ostatní prostředky (6 000,- Kč) zůstanou prozatím v rozpočtu kraje pro případné další náklady spojené se zajištěním soutěží.
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno:
* schválit zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007 ve výši 1 371 000,- Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 560 000,- Kč dle tabulky 1 materiálu RK-09-2007-17, př. 1;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků organizacím uvedených v materiálu RK-09-2007-17, př.1 v celkové výši 1 365 000,- tis. Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže) o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007 ve výši
1 371 000,- Kč dle materiálu RK-09-2007-17, př. 1;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 560 000,- Kč dle tabulky 1 materiálu RK-09-2007-17, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu RK-09-2007-17, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007 ve výši 1 365 000,- Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz