Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-15

RK-09-2007-15.doc  RK-09-2007-15pr1.xls  RK-09-2007-15pr2.xls
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-09-2007-15
NázevNávrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných krajem Vysočina na rok 2007
Zpracoval A. Vlachová, Z. Nevrkla
Předkládá L. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a výsledku hospodaření rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Finanční plán schvaluje na základě zřizovací listiny zřizovatel.
Při sestavování finančního plánu na rok 2007 příspěvkové organizace vycházely ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, investiční dotace, odvod z investičního fondu) a z předpokládaných výnosů z hlavní a doplňkové činnosti.
Finanční plány výnosů a nákladů na rok 2007 u jednotlivých škol a školských zařízení jsou v hlavní činnosti sestaveny jako vyrovnané s výjimkou DDM Žďár nad Sázavou, které ze zisku z hlavní činnosti splácí schválený úvěr. V případě mimořádných či nepředpokládaných skutečností během letošního roku (havárie, zvýšení nákladů apod.), kdy organizace ani při zapojení veškerých vlastních zdrojů a přijetí úsporných opatření nebudou schopny finančně zabezpečit úhradu těchto nových výdajů, bude OŠMS navrhovat provedení rozpočtového opatření.
Některé organizace žádají o schválení převodu části svého rezervního fondu k posílení vlastních zdrojů investičního fondu. Jedná se o prostředky určené na nákup movitého majetku, ale i opravy a technická zhodnocení nemovitého majetku (převážně z hlediska výuky a zajištění hygienických a bezpečnostních podmínek).
V návrhu finančního plánu Střední průmyslové školy Třebíč je promítnuta možnost rozhodnutí zřizovatele při schvalování finančního plánu organizace, že peněžní plnění z pronájmu majetku svěřeného do správy organizace bude odvedeno do rozpočtu zřizovatele jako vlastní příjem kraje dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací.
V návrhu finančních plánů nejsou zahrnuty přímé výdaje na vzdělávání, jejichž rozpis v době zpracování finančních plánů není dokončen.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit finanční plány výnosů a nákladů na rok 2007 dle materiálu RK-09-2007-15, př. 1.
Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit tvorbu a použití peněžních fondů v roce 2007 dle materiálu RK-09-2007-15, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky.
Stanovisko majetkového odboru bylo zapracováno do materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* finanční plány výnosů a nákladů příspěvkových organizací v odvětví školství na rok 2007 dle materiálu RK-09-2007-15, př. 1;
* tvorbu a použití peněžních fondů v roce 2007 dle materiálu RK-09-2007-15, př. 2;
souhlasí
* s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu dle materiálu RK-09-2007-15, př. 2;
* se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
* v případě kladného vývoje hospodaření s použitím prostředků příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů;
stanovuje
* u příspěvkových organizací v odvětví školství jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2007:
- celkový objem použití investičního fondu;
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu;
* použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů účetních odpisů;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací v odvětví školství:
* k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
* k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu, včetně použití zůstatku investičního fondu, za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace, za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru, příp. odboru majetkového;
ukládá
* vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví školství na použití prostředků svého rezervního a investičního fondu k řešení této havarijní situace;
* ředitelům příspěvkových organizací v odvětví školství:
a) provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1., 2. a 3. čtvrtletí bude zabezpečena do 15. kalendářního dne posledního měsíce daného čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2007;
b) zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
c) promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, majetkový odbor, ředitelé příspěvkových organizací v odvětví školství
Termín průběžně do 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz