Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-37

RK-09-2007-37.doc  RK-09-2007-37pr1.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-09-2007-37
NázevFOND VYSOČINY - Grantový program "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007" na podporu projektů v oblasti environmentální osvěty
Zpracoval M. Janoušek
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina zřídilo na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu s ust. § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, usnesením 018/02/2002/ZK samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny.
Odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina vypracoval na základě Programu rozvoje kraje Vysočina návrh grantového programu na podporu projektů v oblasti environmentální osvěty.
Fond Vysočiny by měl být jedním z nástrojů pro postupnou realizaci Programu rozvoje kraje Vysočina (PRK). Jednou ze čtyř základních priorit obsažených v Programu rozvoje kraje Vysočina je podpora zavádění principů trvale udržitelného rozvoje kraje.
Grantový program vychází z opatření 4.4.1: Rozvoj systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a též ze zákonného ustanovení § 13, odst. 5 písm. b) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, které pojednává o podpoře rozvoje environmentálního poradenství.
Poprvé byl grantový program stejného jména na podporu uvedených aktivit vyhlášen v roce 2002, druhé kolo bylo vyhlášeno v roce 2003, třetí v roce 2004 a čtvrté v roce 2005. Všechna kola programu se setkala s velkým zájmem žadatelů a vysokým převisem poptávky (podrobné přehledy jsou v databázi http://intranet.kr-vysocina.cz/FV/ pod čísly programů 11, 48, 70 a 108).
Návrh řešení Návrh na vyhlášení pátého ročníku grantového programu "ŽP - zdroj bohatství Vysočiny 2007" navazuje na zkušenosti z předchozích ročníků - opatření jsou zaměřena na nejčastější a nejčetnější zacílení projektů. Prioritami (které se odráží ve specifických kritériích) je získávání nových poznatků o stavu životního prostředí, předávání poznatků co nejširšímu okruhu osob a zapojování dalších partnerů.

Odbor životního prostředí navrhuje, aby Rada kraje Vysočina projednala a doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit GP "ŽP - zdroj bohatství Vysočiny 2007" s alokací 1.300.000,- Kč s podprogramy: A - 800.000,- Kč a B - 500.000,- Kč.

Účelem poskytovaných finančních prostředků z FV je zajistit spolufinancování přípravy projektů se zaměřením na EVVO, aby mohli žadatelé snáze využít pro realizaci svých projektů prostředky z evropských fondů a z evropských dotačních titulů.
Účelem programu je i spolufinancování realizací předkládaných projektů environmentální osvěty.
Podprogram A - Projektová příprava žádostí do operačních programů evropských fondů a dotačních titulů evropských zemí (př. Mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norska)

Podprogram B - Podpora rozvoje environmentálního poradenství

PRK - dílčí cíle
Alokace pro rok 2006 dle dílčích cílů PRKv Kč
v %
4.4: Rozvoj systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty


4.4.1: Rozvoj systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
1.300.000,-

"ŽP - zdroj bohatství Vysočiny 2007"
1.300.000,-
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

OSŘKŽÚ
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007" na podporu projektů v oblasti environmentální osvěty dle materiálu RK-09-2007-37, př. 1;
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz