Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-25

RK-09-2007-25.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-09-2007-25
NázevNávrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příjmy z pronájmu nemovitostí a změna finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuNa základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina (dále jen "Zásady"), které byly schváleny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0205/03/2005/ZK dne 17. 5. 2005, je organizace povinna a oprávněna použít zisk z pronájmů majetku jako svůj příjem pouze pro rozvoj svého hlavního účelu; plánované výnosy budou zahrnuty do finančního plánu schvalovaného zřizovatelem nebo peněžní plnění bude odvedeno dle rozhodnutí zřizovatele do rozpočtu zřizovatele jako vlastní příjem kraje. V případě Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, bylo rozhodnuto při schvalování finančního plánu výnosů a nákladů na rok 2006 (usnesení rady kraje č. 0327/07/2006/RK ze dne 7. 3. 2006), že zisk z pronájmů majetku není zahrnut do plánovaných výnosů finančního plánu organizace na rok 2006, ale je vlastním příjmem kraje. V souladu se Zásadami a pokynem ekonomického odboru provedlo Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, vyúčtování a poukázání těchto výnosů za období listopad-prosinec 2006 na bankovní účet kraje.
Organizace požádala o převedení těchto prostředků ve formě příspěvku na provoz, s tím že budou použity na úhradu nákladů na autorské honoráře a propagaci organizace.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je třeba zvýšenou tvorbu příjmů a jejich použití schválit příslušným orgánem kraje.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007 o příjmy z pronájmu majetku kraje ve výši 121,06 tis. Kč v souvislosti s inkasovaným nájemným u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, za období listopad - prosinec 2006 a v návaznosti na to i změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2007 o stejnou částku 121,06 tis. Kč určenou na úhradu nákladů na autorské honoráře a propagaci organizace.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.

Majetkový odbor nemá připomínky k předloženému návrhu.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* přijmout jako příjem kraje peněžní plnění z pronájmů majetku ve vlastnictví kraje svěřeného do správy Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci, IČ 00094811, ve výši 121,06 tis. Kč realizované v období listopad-prosinec 2006;
* poskytnout neinvestiční dotaci pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00094811 ve výši 121,06 tis. Kč na úhradu nákladů na autorské honoráře a propagaci organizace;
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2007 u § 3311-Divadelní činnost, položky 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich součástí o příjmy z pronájmu majetku ve správě Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 121,06 tis. Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007 u kapitoly Kultura, § 3311-Divadelní činnost, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 121,06 tis. Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00094811;
* změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2007 o částku 121,06 tis. Kč určených na úhradu nákladů na autorské honoráře a propagaci organizace s tím, že finanční prostředky budou poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z pronájmů nemovitostí a
ukládá
řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, promítnout změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" do návrhu finančního plánu organizace na rok 2007 a upravený návrh předložit odboru kultury a památkové péče.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 2007- 02- 28
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz