Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 9/2007, které se bude konat dne 27.02.2007 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2007
2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-09-2007-02)
3. Darování pozemků v k.ú. a obci Dolní Cerekev
    (9:10 9:15, M. Kolář, RK-09-2007-03)
4. Nabytí pozemku v k. ú a obci Břevnice
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-09-2007-04)
5. Darování pozemku v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-09-2007-05)
6. Souhlas se stavbou a darování částí pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-09-2007-06)
7. Stavba chodníku v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-09-2007-07)
8. Změna ceny nabývaných pozemků v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-09-2007-08)
9. Stavba kanalizační přípojky v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou a obci Sklené, smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-09-2007-09)
10. Veřejná zakázka na stavební práce "III/4065 Třešť - ul. Ćenkovská"
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-09-2007-10)
11. Zrušení usnesení 0382/07/2006/ZK, prodej části pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-09-2007-11)
12. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
    (9:55 10:00, P. Kolář, RK-09-2007-12)
13. Uzavření nepojmenované smlouvy provést stavbu - k. ú. Horní Bobrová, obec Bobrová
    (10:00 10:05, M. Kolář, RK-09-2007-13)
14. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Statutárnímu městu Jihlava na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálního pedagogického centra
    (10:05 10:10, Z. Ludvík, RK-09-2007-14)
15. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných krajem Vysočina na rok 2007
    (10:10 10:15, L. Ludvík, RK-09-2007-15)
16. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
    (10:15 10:20, Z. Ludvík, RK-09-2007-16)
17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
    (10:20 10:25, Z. Ludvík, RK-09-2007-17)
18. Návrh na vyhlášení grantového programu "Tábory 2007"
    (10:25 10:30, Z. Ludvík, RK-09-2007-18)
19. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 114/135/06)
    (10:30 10:35, Z. Ludvík, RK-09-2007-19)
20. Formy zabezpečení činností DDM Žďár nad Sázavou
    (10:35 10:40, Z. Ludvík, RK-09-2007-20)
21. Pravidla Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže
    (10:40 10:45, Z. Ludvík, RK-09-2007-21)
22. Jmenování zástupce za zřizovatele do školské rady
    (10:45 10:50, Z. Ludvík, RK-09-2007-22)
23. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
    (10:50 10:55, Z. Ludvík, RK-09-2007-23)
24. Financování projektu "EU - jak ji vidíme MY"
    (10:55 11:00, M. Matějková, Z. Ludvík, RK-09-2007-24)
25. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příjmy z pronájmu nemovitostí a změna finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
    (11:00 11:05, H. Kubíček, RK-09-2007-25)
26. Podklady pro studii proveditelnosti k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny
    (11:05 11:10, H. Kubíček, RK-09-2007-26)
27. Posouzení podnětu k zákonodárné iniciativě
    (11:10 11:15, E. Šarapatková, RK-09-2007-27)
28. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    (11:15 11:20, V. Švarcová, RK-09-2007-28)
29. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
    (11:20 11:25, L. Staněk, RK-09-2007-29)
30. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací
    (11:25 11:30, L. Staněk, RK-09-2007-30)
31. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
    (11:30 11:35, M. Černý, RK-09-2007-31)
32. Schválení nabytí peněz ve formě dotace po realizaci projektů "Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina" a "Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina" v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP)
    (11:35 11:40, M. Černý, RK-09-2007-32)
33. Zpráva o postupu prací spojených s přípravou projektů pro programové období 2007-2013 v rámci realizace projektu Partnerství pro Vysočinu
    (11:40 11:45, M. Černý, RK-09-2007-33)
34. Žádost obce Radotice o poskytnutí finanční výpomoci na realizaci protipovodňových opatření na území obce
    (11:45 11:50, M. Černý, RK-09-2007-34)
35. Vnitřní předpis č. 07/07 - Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a datových karet pro přenos dat
    (11:50 11:55, M. Kalivoda, RK-09-2007-35)
36. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2007
    (11:55 12:00, M. Kalivoda, RK-09-2007-36)
37. FOND VYSOČINY - Grantový program "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007" na podporu projektů v oblasti environmentální osvěty
    (12:00 12:05, P. Hájek, RK-09-2007-37)
38. Rezignace a volba člena Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina za politický klub ČSSD
    (12:05 12:10, M. Houška, RK-09-2007-38)
39. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz