Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-36

RK-09-2007-36.doc  RK-09-2007-36pr1.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-09-2007-36
NázevNávrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2007
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuV roce 2004 byla vypracována a zastupitelstvem kraje vzata na vědomí vstupní analýza kriminality v kraji Vysočina. Kromě jiného bylo zjištěno, že dochází v průměru ročně asi k 60 případům vloupání do budov, které jsou v majetku obcí. Jedná se o budovy obecních úřadů, obecních skladů, škol, knihoven, požárních zbrojnic atd. Na majetku obcí tak byla způsobena škoda v průměru ročně asi 1 mil. Kč. Na základě závěrů z této analýzy rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje Vysočina na ochranu obecního nemovitého majetku s cílem finančně obce podpořit a motivovat je k tomu, aby chránily svůj majetek. Dotace jsou poskytovány od roku 2004 na základě zásad zastupitelstva kraje s tím, že poskytované finanční prostředky jsou určeny na ochranu nemovitého majetku prostřednictvím prvků technické ochrany v rámci situační prevence.
Od roku 2004 bylo obcím vyplaceno 218 dotací v celkové výši 4 428 tis. Kč, přičemž obce vynaložily dalších 5 870 tis. Kč. Celkem tedy bylo do ochrany obecního majetku investováno přes 10 mil. Kč. V roce 2006 požádalo o dotaci 49 obcí, dotace byla poskytnuta 48 obcím v celkové výši téměř 1 210 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se všem obcím nepodařilo realizovat zamýšlené projekty na ochranu svého majetku, bylo v konečné fázi na dotacích 40 obcím vyplaceno 1 020 tis. Kč.
V loňském roce bylo zaznamenáno celkem 32 případů vloupání do objektů ve vlastnictví obcí, přičemž byla způsobena škoda ve výši asi 738 tis. Kč. Obce mají i nadále zájem investovat do ochrany svého majetku.
Návrh řešení Na základě vyhodnocení zkušeností z předcházejících roků, doporučení Policie ČR a zájmu ze strany obcí kraje Vysočina, doporučuje odbor sekretariátu hejtmana i v letošním roce poskytnout dotace na ochranu obecního nemovitého majetku a podpořit opatření přispívající k omezování příležitostí k páchání majetkové trestné činnosti. Z tohoto důvodu byl zpracován a radě kraje je předkládán k projednání návrh zásad na poskytnutí dotací v roce 2007.
V kapitole Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, ORJ 1500, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek rozpočtu kraje Vysočina je pro účely tohoto dotačního titulu schválena pro letošní rok částka 1 mil. Kč.
V návrhu zásad jsou promítnuty některé změny na základě zkušeností z administrace v roce 2006, především co se týče termínů předkládání žádostí o dotaci a zejména předložení závěrečné zprávy o vyúčtování dotace. Termíny byly upraveny tak, aby obce měly na uskutečnění projektu více času.
StanoviskaBezpečnostní komise Rady kraje Vysočina doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina pro rok 2007".
Ekonomický odbor - s návrhem zásad souhlasí. Připomínky ekonomického odboru byly do návrhu zapracovány.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2007 dle materiálu
RK-09-2007-36, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz