Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-09

RK-09-2007-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-09-2007-09
NázevStavba kanalizační přípojky v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou a obci Sklené, smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je zřizovatelem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou, Dolní 3. Tato příspěvková organizace má ve správě mj. turistickou chatu v obci Sklené. Provoz turistické základny je prakticky celoroční. Veškeré odpadní vody z provozu chaty jsou odváděny do jímky na vyvážení. Finanční náročnost provozu jímky je značná, náklady na likvidaci splašků dle kalkulace DDM činí 136,40 Kč/m3, při čemž je třeba počítat s jednorázovou cenou opravy jímky, která vykazuje trhliny, ve výši přibližně 200 tis. Kč.
Obec Sklené vybudovala kořenovou čističku odpadních vod. Při plánování této čističky bylo v rámci její kapacity počítáno i s připojením uvedené turistické chaty za podmínky platby stočného v ceně Kč 10 Kč/m3.
Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou se obrátil na kraj se žádostí o stanovisko a souhlas s vybudováním kanalizační přípojky k uvedené kořenové čističce odpadních vod, kterou hodlá vybudovat na své vlastní náklady. Pro získání stavebního a vodoprávního povolení je mimo jiné třeba prokázat vlastnický nebo jiný právní vztah k pozemkům, po kterých bude přípojka vedena. Je proto třeba uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen s vlastníky pozemků, kteří jsou uvedeni v materiálu RK-09-2007-09 př. 2.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje realizovat stavbu kanalizační přípojky. Odhadované náklady na vybudování kanalizační přípojky se pohybují kolem 350 tis. Kč. Jedná se o investici jejíž financování z prostředků příspěvkové organizace (využití peněžních fondů organizace) je možné za předpokladu zařazení investiční akce ve schváleném finančním plánu resp. odsouhlasení využití peněžních fondů v rozporu se schváleným finančním plánem ze strany zřizovatele.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou kanalizační přípojky na kořenovou čističku odpadních vod a rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene uložení a provozování kanalizační přípojky pro Vysočinu jako budoucího oprávněného z věcného břemene s vlastníky pozemků jako budoucími povinnými z věcného břemene dle materiálu RK-09-2007-09 př. 2. Předběžné kladné projednání s vlastníky pozemků bylo provedeno ze strany organizace. Úhrady za zřízení věcných břemen budou dle zatímních výsledků jednání minimální.
StanoviskaOŠMS, konstatuje, že na rok 2007 tato investice v investičním plánu DDM Žďár nad Sázavou nebyla plánována, přesto vzhledem k možnosti konečného vyřešení problému odpadních vod tábora respektive chaty DDM Žďár nad Sázavou ve Skleném doporučujeme změnu investičního plánu a řešit ještě v roce 2007. Organizace je schopna řešit financování akce z vlastních prostředků.
Kladné vyjádření obce Sklené ze dne 19. 2. 2007.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou kanalizační přípojky pro budovu č.p. 40 ostatní stavební objekt, postavenou na pozemku par. č. st. 73 v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou a obci Sklenné ve správě Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou, Dolní 3;
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene uložení a provozování kanalizační přípojky pro Vysočinu jako budoucího oprávněného z věcného břemene s vlastníky pozemků jako budoucími povinnými z věcného břemene dle materiálu
RK-09-2007-09, př. 2
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz