Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-13

RK-09-2007-13.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-09-2007-13
NázevUzavření nepojmenované smlouvy provést stavbu - k. ú. Horní Bobrová, obec Bobrová
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0058/03/2007/RK rada kraje vyslovila souhlas se stavbou chodníku na části pozemků par. č. 1656/1 a par. č. 1665 v k.ú. Horní Bobrová, obec Bobrová, současně rozhodla zveřejnit záměr darování částí těchto pozemků zastavěných chodníkem do vlastnictví městysu Bobrová doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem chodníkem zastavěné části pozemků par. č. 1656/1 a par. č. 1665 v k.ú. Horní Bobrová, obec Bobrová z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová dle geometrického plánu vyhotoveného na náklady městysu. Toto usnesení předložila starostka městysu Bobrová ke stavebnímu řízení na vydání stavebního povolení a bylo jí sděleno, že je třeba předložit smlouvu, podle které bude městys oprávněn provést stavbu chodníku. Tento požadavek stavebního úřadu vyplývá z ustanovené § 110 odst. 2, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, podle kterého stavebník připojí doklady prokazující jeho vlastnické právo neboj právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu. Vzhledem k tomu, že není nikde specifikováno o jakou smlouvu se má jednat, OM se domnívá, že toto právo může vyplývat z nepojmenované smlouvy, ve které kraj Vysočina jako vlastník dotčených pozemků, vysloví souhlas se stavbou za podmínek stanovených správcem silničního majetku.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít s městysem Bobrová smlouvu dle ustanovení § 110 odst. 2, písm.a) zákona č. 186/2006 Sb., stavební zákon, zakládající městysu Bobrová právo provést stavbu mimo jiné na pozemcích par. č. 1656/1 a par. č. 1665 v k.ú. Horní Bobrová, obec Bobrová. Tato smlouva bude sloužit jako jeden z dokladů pro vydání stavebního povolení na stavbu "Bobrová - chodník podél silnice II/360".
Uzavření takovéto smlouvy není ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva kraje a dle názoru OM by se jednalo o pravomoc rady kraje dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.
StanoviskaSpráva a údržba silnic Žďár nad Sázavou vydala dne 17. 8. 2006 kladné stanovisko k uvedené stavbě.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a městysem Bobrová, z níž bude vyplývat městysu Bobrová právo provést stavbu "Bobrová - chodník podél silnice II/360" mimo jiné na pozemích par. č. 1656/1 a par. č. 1665 v k.ú. Horní Bobrová, obec Bobrová, ve vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz