Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-16

RK-09-2007-16.doc  RK-09-2007-16pr1.doc  RK-09-2007-16pr2.doc  RK-09-2007-16pr3.doc  RK-09-2007-16pr4.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-09-2007-16
NázevNávrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
Zpracoval D. Hřebenová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuDne 29. 6. 2005 Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo usnesením 0292/04/2005/ZK Zásady pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol (dále jen Zásady).
Dle uvedených Zásad bylo do 30. 1. 2007 předloženo 8 žádostí, čtyři žádosti od dvou základních uměleckých škol (dále jen ZUŠ) byly předloženy 31. 1. 2007, vše viz. materiál RK-09-2007-16, př. 1.
Komise jmenovaná radou kraje (usnesení RK 0211/06/2007/RK) posoudila zaslané žádosti o dotaci dne 14. 2. 2007 a na základě kritérií stanovených Zásadami navrhla poskytnutí dotací jednotlivým ZUŠ uvedeným v materiálu RK-09-2007-16, př. 2 v celkové výši 659 842,-Kč.
Dále komise doporučuje radě kraje předložit zastupitelstvu kraje k projednání žádosti o přidělení dotace dvěma ZUŠ, obě jsou zřizovány obcemi, jejich žádosti byly zaslány 31. 1. 2007. Jedná se o:
1. Základní uměleckou školu G. Mahlera Humpolec. Škola žádá o dotaci ve výši 74 400,-Kč na pořízení výukového systému záznamu a zpracování zvuku. Dotace činí 80% celkové ceny, která je 93 000 Kč.
2. Základní uměleckou školu Polná. Škola žádá o dotaci ve výši 60 000,- Kč na pořízení klavírního křídla. Dotace činí 15% z celkové ceny. Celková cena učební pomůcky je 400 000,- Kč.
Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 je v kapitole Školství na poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol všech zřizovatelů počítáno s 1 mil. Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje:

Schválit poskytnutí dotací
ZUŠ zřizovaným krajem dle materiálu RK-9-2007-16,př. 2, tabulka 2 v celkové výši 521 842,- Kč.

Doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím pro jimi zřizované ZUŠ dle materiálu RK-09-2007-16, př. 2, tabulka 1 v celkové výši 138 000,-Kč.

Doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace dvěma ZUŠ, obě jsou zřizovány obcemi, jejich žádosti byly zaslány 31. 1. 2007 (varianta A). Jedná se o:
1. Základní uměleckou školu G. Mahlera Humpolec, která žádá o dotaci ve výši 74 400,-Kč na pořízení výukového systému záznamu a zpracování zvuku.
2. Základní uměleckou školu Polná žádající o dotaci ve výši 60 000,- Kč na pořízení klavírního křídla.

Navrhnout zastupitelstvu kraje změnu Zásad dle materiálu RK-09-2007-př. 3.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy v celkové výši 521 842 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle tabulky 2 materiálu RK-09-2007-16, př. 2;
schvaluje
změnu závazného ukazatele investiční dotace pro:
* ZUŠ Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši
162 700,- Kč,
* ZUŠ Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127, 394 81 Kamenice nad Lipou ve výši
95 000,- Kč,
* ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem ve výši 70 000,- Kč,
* ZUŠ Jihlava, Masarykovo nám. 16, 586 01 Jihlava ve výši 102 942,- Kč,
* ZUŠ Pacov, Španovského 319, 395 01 Pacov ve výši 91 200,- Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit Zásady pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol ve znění materiálu RK-09-2007-16, př. 4;
Varianta A)
* rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy :
- investiční dotaci městu Telč pro ZUŠ Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 71, 588 56 Telč ve výši 90 000,- Kč na pořízení pianina dle tabulky 1 materiálu RK-09-2007-16, př. 2, městu Humpolec ve výši 74 400,- Kč pro ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, na pořízení výukového systému záznamu a zpracování zvuku a městu Polná ve výši 60 000,- Kč pro ZUŠ Polná, Zámek 485, 588 13 Polná, na pořízení klavírního křídla;
- neinvestiční dotaci městu Lipnice nad Sázavou ve výši 20 000,- Kč pro ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou, Zámecká 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou na pořízení keybordu Yamaha a městu Pelhřimov ve výši 28 000,- Kč pro ZUŠ Pelhřimov na pořízení hrnčířského kruhu dle tabulky 1 materiálu RK-09-2007-16, př. 2.
Varianta B)
* rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy
- investiční dotaci městu Telč pro ZUŠ Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 71, 588 56 Telč ve výši 90 000,- Kč na pořízení pianina dle tabulky 1 materiálu RK-09-2007-16, př. 2;
- neinvestiční dotaci městu Lipnice nad Sázavou ve výši 20 000,- Kč pro ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou, Zámecká 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou na pořízení keybordu Yamaha a městu Pelhřimov ve výši 28 000,- Kč pro ZUŠ Pelhřimov na pořízení hrnčířského kruhu dle tabulky 1 materiálu RK-09-2007-16, př. 2.
Odpovědnost OŠMS, odbor ekonomický
Termín do konce roku 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz