Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-11

RK-09-2007-11.doc  RK-09-2007-11pr1.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-09-2007-11
NázevZrušení usnesení 0382/07/2006/ZK, prodej části pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0382/07/2006/ZK Zastupitelstvo kraje Vysočina rozhodlo prodat díl "a" o výměře 369 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1770-88/2006 ze dne 27. 6. 2006 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2215/17, sloučený do nového pozemku označeného jako par. č. 2215/72 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou za kupní cenu 16 605 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou. Zároveň byl schválen dodatek č. 119 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod. Na základě přijatého usnesení OM vypracoval kupní smlouvu na prodej dílu "a" a po zaplacení kupní ceny městem Ledeč nad Sázavou podal návrh Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod na provedení vkladu vlastnického práva vyplývajícího z kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Při řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí katastrální úřad zjistil, že geometrický plán vyhotovený pro převod je nezpůsobilý k zápisu do katastru nemovitostí. Proto vyzval účastníky smlouvy, aby učinili zpětvzetí návrhu na provedení vkladu, nebo pokud tak nebude učiněno, řízení zastaví. Nezpůsobilost zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí odůvodnil tím, že byl shledán nesoulad mezi výměrou určenou zpracovatelem geometrického plánu a výměrou kontrolně určenou katastrálním pracovištěm. Proto katastrálním úřadem bylo doporučeno, aby byl pro převod tohoto pozemku zpracován nový geometrický plán.
Zpracovatel GP Ing. Dagmar Olišarová uznala uváděné nedostatky katastrálním úřadem a vypracovala nový geometrický plán č. 1806-88/2006 ze dne 13. 2. 2007, podle kterého dochází u dílu "a" odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2215/17 - pozemku ve vlastnictví kraje ke snížení výměry o 31m2 a díl má nyní výměru 338 m2. Díly "a" a "b", jenž je ve vlastnictví města, byly sloučeny do pozemku označeného novým parcelním číslem 2215/84 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou. Vlivem snížení výměry zákonitě dochází ke snížení kupní ceny o 1 395 Kč, nová kupní cena by činila 15 210 Kč, tj. nadále 45 Kč/m2. Rozdíl v kupní ceně bude vrácen městu Ledeč nad Sázavou. Rovněž schválený dodatek č.119 Správa a údržby silnic Havlíčkův Brod je pro zápis do katastru nemovitostí nepoužitelný.
Návrh řešení Odbor majetkový, pro důvody výše uvedené, navrhuje usnesení 0382/07/2006/ZK, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo prodat díl "a" výměře 369 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1770-88/2006 ze dne 27. 6. 2006 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2215/17, sloučený do nového pozemku označeného jako par. č. 2215/72 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou za kupní cenu 16 605 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou a schválilo dodatek č. 119 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2006-13, př. 1 zrušit.
OM dále navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje přijmout nové usnesení, které vezme v úvahu nově zjištěné skutečnosti zejména sníženou výměru převáděného dílu, snížení kupní ceny, přepracování dodatku zřizovací listiny. Zveřejnění záměru prodeje na úřední desce krajského úřadu není nutné, protože zveřejnění prodeje části uvedeného pozemku proběhlo ve dnech 14. 6. až17. 7. 2006
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* zrušit usnesení 0382/07/2006/ZK;
* rozhodnout úplatně převést díl "a" o výměře 338 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1806-88/2006 ze dne 13. 2. 2007 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2215/17, sloučený do nového pozemku označeného jako par. č. 2215/84 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou za kupní cenu 15 210 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
* schválit dodatek č. 87 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-09-2007-11, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz