Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-23

RK-09-2007-23.doc  RK-09-2007-23pr1.tif  RK-09-2007-23pr2.doc  RK-09-2007-23pr3.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-09-2007-23
NázevGrantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
Zpracoval J. Zikánová, K. Ubr
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je nositelem grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci Opatření 3.2 SROP. Celkový finanční objem grantového schématu je 90 786 649,- Kč, přičemž alokace pro rok 2004 činí 13 092 800,- Kč (z ESF) a alokace pro rok 2005 činí 25 916 800,- Kč (z ESF).
V prosinci 2006 komunikoval gestor grantového schématu (oddělení koncepce vzdělávání) s MMR ohledně čerpání alokací pro roky 2004 a 2005. Z komunikace vyplynulo, že pokud kraj nevyčerpá stanovené alokace pro roky 2004 a 2005 do července 2007, resp. nepředloží souhrnnou žádost o platbu za jednotlivé akce v grantovém schématu, tak potom bude muset kraj nevyužité alokované prostředky vrátit. Na základě těchto informací provedl gestor grantového schématu předběžné propočty v čerpání alokací v grantovém schématu a navrhl zastupitelstvu kraje schválit zařazení projektů ze 4. výzvy grantového schématu mezi náhradní s tím, že smlouvy s těmito žadateli budou uzavřeny pouze v případě, že bude v grantovém schématu dostatek finančních prostředků a bude dodrženo čerpání předepsaných ročních alokací (usnesení č. 0592/09/2006/ZK, které je uvedeno v materiálu RK-09-2007-23, př. 3).
Gestor grantového schématu (oddělení koncepce vzdělávání) v prosinci 2006 a následně v lednu 2007 zahájil komunikaci s příjemci podpory z 2. a 3. výzvy ve věci rozdělení projektů do více etap, aby se tak urychlilo předkládání žádostí o platbu a tím i čerpání prostředků grantového schématu a mohly tak být podpořeny alespoň některé projekty ze 4. výzvy grantového schématu. Změny v projektech projednávalo zastupitelstvo kraje dne 13. 2. 2007.
Gestor grantového schématu dne 15. 1. 2007 obdržel dopis od Řídícího orgánu SROP (MMR), který upozorňuje na přezávazkování programu SROP a vyzývá kraj k hospodárnosti při realizaci grantových schémat. V dopisu je také kraj vyzýván k podání žádosti o změnu grantového schématu, resp. ke snížení finančního objemu grantového schématu v případě, že nebude možné vyčerpat veškeré finanční prostředky určené jednotlivými alokacemi pro roky 2004 a 2005. Dopis tvoří materiál RK-09-2007-23, př. 1.
Gestor grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, Opatření 3.2 SROP (dále jen "grantové schéma"), provedl v únoru 2007 aktuální analýzu v čerpání grantového schématu a odhad čerpání do termínu ukončení čerpání alokací, tedy do poloviny roku 2007. Na základě průběhu skutečného čerpání a jeho odhadu do poloviny roku 2007 nebudou vyčerpány alokace 2004 a 2005, čímž vzniká riziko úhrady projektových výdajů z prostředků kraje. Očekávaná výše nevyčerpaných prostředků v grantovém schématu je 14 - 16 mil. Kč (z ESF).
Návrh řešení V souladu s usnesením zastupitelstva kraje (usnesení č. 0592/09/2006/ZK - uvedeno v materiálu RK-09-2007-23, př. 3) neuzavře gestor grantového schématu smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci náhradních projektů ze 4. výzvy z důvodu nedostatku finančních prostředků a nedodržení čerpání předepsaných ročních alokací.
Gestor grantového schématu navrhuje snížit finanční objem grantového schématu o dosud nenasmlouvané prostředky a v souladu s výzvou ŘO poskytnout tyto prostředky k dalšímu využití. Současně budou odpovídajícím způsobem sníženy i závazné indikátory.
Za tímto účelem předkládá OŠMS radě kraje ke schválení změny v žádosti o grantové schéma dle materiálu RK-09-2007-23, př. 2. Změny spočívají ve snížení finančního objemu grantového schématu o 16 732 974,- Kč z ESF a tomu odpovídající změny v závazných ukazatelích. Jedná se o veškeré finanční prostředky grantového schématu, které dosud nebyly nasmlouvány, a které již z časových důvodů a z důvodu pomalého čerpání příjemci podpory nebudou vyčerpány.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o neuzavření smluv na podporu realizace akcí v rámci 4. výzvy grantového schématu z důvodu nedostatku finančních prostředků a nedodržení čerpání předepsaných ročních alokací;
schvaluje
změny v Žádosti o grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina
2004 - 2006 v rámci Opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-09-2007-23, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o neuzavření smluv na podporu realizace akcí v rámci 4. výzvy grantového schématu z důvodu nedostatku finančních prostředků a nedodržení čerpání předepsaných ročních alokací.
Odpovědnost OŠMS
Termín OŠMS zajistí zaslání změněné žádosti o grantové schéma Centru pro regionální rozvoj do 31. 3. 2007.
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz