Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-33

RK-09-2007-33.doc  RK-09-2007-33pr1.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-09-2007-33
NázevZpráva o postupu prací spojených s přípravou projektů pro programové období 2007-2013 v rámci realizace projektu Partnerství pro Vysočinu
Zpracoval M. Svatoňová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuV rámci projektu Partnerství pro Vysočinu probíhá kontinuálně od 1. 2. 2005 příprava kraje na čerpání prostředků ze zdrojů EU pro období 2007 - 2013. Při přípravě spolupracuje kraj Vysočina s tzv. místními partnerstvími (neformální skupiny složené ze zástupců mikroregionů, MAS, obcí, místních organizací, institucí, firem i aktivních jednotlivců) vzniklými na úrovni jednotlivých obcí s rozšířenou působností . Přehled aktivit uskutečněných v rámci projektu Partnerství pro Vysočinu pro zvýšení absorpční kapacity kraje byl předložen na 33. jednání Rady kraje Vysočina dne 14. 11. 2006 a Rada kraje Vysočina (dále jen "rada") jej usnesením č. 1615/33/2006/RK vzala na vědomí (usnesením 1615/33/2006/RK, Rada kraje bere na vědomí zprávu o postupu realizace projektu Partnerství pro Vysočinu a o přípravě projektů pro programové období 2007-2013 dle materiálu RK-33-2006-41, př. 4).
Jednou z aktivit projektu Partnerství pro Vysočinu bylo vypracování Akčního plánu přípravy projektů 2007-2013 (dále jen "Akční plán"). Cílem Akčního plánu je představit postupné kroky v časové řadě příprav jednotlivých projektů, které posílí absorpční kapacitu kraje v příštím plánovacím období EU. V první fázi obsahuje Akční plán 14 integrovaných projektových záměrů, které by se měly transformovat na projekty. Anotace integrovaných projektových byla představena radě v materiálu č. RK-33-2006-41, př. 5. Akční plán bude průběžně aktualizován. Na zpracování studie proveditelnosti integrovaných projektů zahrnutých do Akčního plánu je v rámci projektu Partnerství pro Vysočinu poskytována podpora kraje Vysočina nositelům projektu na zpracování studie proveditelnosti v maximálním rozsahu 460 hodin na 1 integrovaný projekt.
Integrovaný projekt je soubor vzájemně provázaných projektů, je zájmem široké skupiny obyvatel v daném území, má velký dopad do širšího území. Příprava jednotlivých integrovaných projektů, vznikajících v rámci Partnerství pro Vysočinu, je schválena usneseními zastupitelstev obcí. Jedná se o projekty pilotní, směřující k zásadnímu zvýšení prosperity v regionu (skokovému zvýšení potenciálu ekonomiky, počtu stabilních pracovních míst, zatraktivnění území apod.).
Návrh řešení V období od listopadu 2006 do konce února 2007 proběhly první obhajoby předběžných studií proveditelnosti u 12 z celkových 14 integrovaných projektů (tzn. po prvních třech měsících činnosti zpracovatele, tedy po využití maximální časové dotace 230 hodin na 1 integrovaný projekt). Obhajoba výsledků práce nad studií proveditelnosti probíhá v rámci řídícího týmu projektu a zástupců gesčních odborů Krajského úřadu kraje Vysočina. Stručný přehled hodnocení studií proveditelnosti jednotlivých integrovaných projektů tvoří přílohu
RK-09-2007-33, př. 1.
V současné době je stádium rozpracovanosti studií proveditelnosti následující:
* 3 projekty - studie proveditelnosti dopracována
* 5 projektů - proběhla první obhajoba a probíhá dopracování studie proveditelnosti
* 2 projekty - dosud neproběhla obhajoba první části studie proveditelnosti
* 4 projekty - proběhla první obhajoba studie proveditelnosti a její další zpracování bylo pozastaveno.
Jedním z projektů, u kterého bylo pozastaveno zpracování studie proveditelnosti, je projekt Centrum zelených vědomostí města Bystřice nad Pernštejnem. Klíčovým projektem tohoto integrovaného projektu je revitalizace školního statku v Bystřici nad Pernštejnem, který je v majetku kraje. Pro pokračování v přípravách tohoto projektu je tedy nutné znát jednoznačné stanovisko orgánu kraje (rady kraje) ve smyslu zda a jakou formou podpoří realizaci tohoto projektu.
Všechny studie proveditelnosti jsou k dispozici v elektronické i tištěné podobě u Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina a stručná anotace každého integrovaného projektu bude zveřejněna na webových stránkách projektu www.partnerstvi-vysocina.cz
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zprávu o postupu prací spojených s přípravou integrovaných projektů pro programové období 2007 -2013 v rámci realizace projektu Partnerství pro Vysočinu dle materiálu
RK-09-2007-33, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz