Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-27

RK-09-2007-27.doc  RK-09-2007-27pr1.tif
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-09-2007-27
NázevPosouzení podnětu k zákonodárné iniciativě
Zpracoval D. Marek
Předkládá E. Šarapatková
Počet příloh
Popis problémuDne 31. 1. 2007 obdržel hejtman kraje dopis od představitelů města Světlá nad Sázavou, ve kterém vyjadřují svůj požadavek na iniciaci změny zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, v platném znění (dále jen "zákon o ÚFO"). Předmětem zákonodárné iniciativy by měl být přesun sídla finančního úřadu z Ledče nad Sázavou do Světlé nad Sázavou, přičemž na podporu svého požadavku uvádí celou řadu argumentů, zejména:
a) přesun by přispěl ke schopnosti města poskytovat komplexní službu veřejné správy v jednom místě pro celý územní obvod obce s rozšířenou působností,
b) jedná se o další logický krok reformy veřejné správy,
c) přesunu jsou nakloněny též místní podnikatelské subjekty,
(podrobněji viz příloha1).
Návrh řešení Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu navrhuje radě kraje alternativně:
a) Předložit podnět k zákonodárné iniciativě k posouzení zastupitelstvu kraje.
Podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění (dále jen "zákon"), náleží do vyhrazených kompetencí zastupitelstva kraje předkládání návrhů zákonů Poslanecké sněmovně.

b) Nepředložit podnět k zákonodárné iniciativě k posouzení zastupitelstvu kraje.
Rada kraje podle § 59 odst. 1 zákona připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva.
Rada kraje podle § 59 odst. 3 zákona zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Na jedné straně je zřejmé, že argumenty pro zákonodárnou iniciativu uváděné v podnětu jsou opodstatněné a mají oporu v zákoně o ÚFO, který zásadně (ve většině případů) stanoví jako sídlo finančního úřadu příslušnou obec s rozšířenou působností. Umístění finančního úřadu mimo sídlo obce s rozšířenou působností (v Ledči nad Sázavou) je tedy jednou ze sporadických výjimek. Kromě toho stávající stav neodpovídá ani Usnesení vlády ze dne 19. 3. 2003, č. 274 o sladění územní působnosti specializovaných územních orgánů státní správy a území okresů se správními obvody obcí s rozšířenou působností. Jednou z předpokládaných rovin sladění správních obvodů byly a jsou i tzv. změny v rámci okresu, tedy případy, kdy občané určité obce musí dojíždět na specializovaný orgán státní správy do jiného místa než je sídlo jejich obce s rozšířenou působností.
Na druhou stranu je však třeba uvést, že případné organizační reformy v rámci soustavy finančních úřadů jsou primárně v gesci Ministerstva financí ČR a nesouvisí s reformou územních samospráv. To však neznamená, že se kraj Vysočina diskusi o umístění finančního úřadu brání či vyhýbá. Zpracovatel a předkladatel však nepovažují za systémové zasahovat do této diskuse tak zásadním způsobem, jako je zákonodárná iniciativa. Za podstatně vhodnější považujeme projednat podnět na nejbližším setkání zástupců Rady kraje Vysočina s poslanci a senátory zvolenými za volební obvody v kraji Vysočina, které proběhne 26. 3. 2007 a požádat je, aby změnu zákona zvážili z pozice jejich možnosti zákonodárné iniciativy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníVarianta I.
Rada kraje
rozhoduje
předložit podnět k zákonodárné iniciativě dle materiálu RK-09-2007-27, př. 1 zastupitelstvu kraje a
ukládá
odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu zpracovat podkladové materiály pro jednání zastupitelstva.
Odpovědnost odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
Termín 8. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz