Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 33/2013 - 15.10.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba, změna usnesení 0454/06/2009/ZK
03Změna usnesení č. 0570/08/2012/ZK
04Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
05Uznání vlastnického práva a majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Lhotice a obci Želiv
06Veřejná zakázka na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
07Záměr podnájmu a rekonstrukce v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
08Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2013 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření
09Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic
10Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace pro účely modernizace datových center a ICT oddělení nemocnic Kraje Vysočina
11Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o souhlas s nákupem věci na splátky
12Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací 2014 - 2016
13Změna Smlouvy o dílo na Implementaci ERP systému v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina v oblasti zdravotnictví
14Záměr pořízení jednotného nemocničního informačního systému
15Projekt Služby Technologické centra Kraje Vysočina 2014 spolufinancovaný z IOP
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna investičního plánu
17Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2013
18Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky a žádost občana kraje o odpuštění náhrady škody
19Informace o připravovaném spuštění nové verze aplikace Rozpočet a hospodaření populárně
20Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
21Poskytnutí finančního daru autorovi a nakladateli knihy oceněné Cenou Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě
22Informace o uložení a uhrazení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
23Informace o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
24Předfinancování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - žádost o změnu účelu čerpání zůstatku a o navýšení částky
25Podstatná změna VI. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
26Úspory v projektech OP AT-CZ
27Integrovaná územní investice Kraje Vysočina - návrh finančního rozložení
28Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
29FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
30FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
31Návrh na uzavření smlouvy o nájmu areálu školy pro pořádání Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže a služeb souvisejících
32Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 - změna závazných ukazatelů
33Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola obchodu a služeb Jihlava
34Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Třebíč
35Podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2013
36Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz