Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-26

RK-33-2013-26.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-33-2013-26
NázevÚspory v projektech OP AT-CZ
Zpracoval S. Lemperová, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je jako projektový partner zapojen do projektů Partner AT-CZ PRO 2013+, Zdraví bez hranic a Dosažitelnost spojuje realizovaných v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen OP AT-CZ ). V rámci realizace těchto projektů došlo k úsporám při nákupu služeb po provedených výběrových řízeních. Na základě těchto úspor lze tedy snížit celkový rozpočet projektů s tím, že budou realizovány všechny plánované aktivity a výstupy projektů. U jednotlivých projektů se jedná o snížení o tyto konkrétní částky: projekt Dosažitelnost spojuje o 32 000 €, projekt Zdraví bez hranic o 96 000 € a projekt Partner AT-CZ PRO 2013+ o 46 500 €. Takováto změna rozpočtu je dle pravidel OP AT-CZ považována za podstatnou změnu projektu. Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina je v těchto projektech pouze partnerem projektu, podává pouze návrh žádosti o změnu, kterou na řídící orgán OP AT-CZ předkládá vždy vedoucí partner projektu. Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení programovací období, je snahou realizátorů projektů vrátit nevyčerpané prostředky co nejdříve zpět do programu tak, aby mohly být zbývající finanční prostředky programu dočerpány v realizaci jiných projektů.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout požádat o snížení rozpočtů projektu s názvem Dosažitelnost spojuje (reg. č.: M00207) o 32 000 €, projektu s názvem Zdraví bez hranic (reg. č.: M00214) o 96 000 € a projektu s názvem Partner AT-CZ PRO 2013+ (reg. č.: M00180) o 46 500 € a uložit ORR předat podklady pro žádost o změnu v projektech lead partnerům projektů, kterými jsou Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH v projektu Dosažitelnost spojuje , NÖ Landeskliniken-Holding v projektu Zdraví bez hranic a Jihomoravský kraj v projektu Partner AT-CZ PRO 2013+ .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
požádat o snížení rozpočtů projektu s názvem Dosažitelnost spojuje (reg. č.: M00207) o 32 000 €, projektu s názvem Zdraví bez hranic (reg. č.: M00214) o 96 000 € a projektu s názvem Partner AT-CZ PRO 2013+ (reg. č.: M00180) o 46 500 €;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předat podklady pro žádosti o změnu v projektech lead partnerům projektů.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz