Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-10

RK-33-2013-10.doc  RK-33-2013-10pr01.pdf  RK-33-2013-10pr02.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-33-2013-10
NázevRozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace pro účely modernizace datových center a ICT oddělení nemocnic Kraje Vysočina
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č. 0395/09/2010/RK schválila Koncepci eHealth kraje Vysočina
2009-2013 a usnesením č. 2096/41/2011/RK Koncepci eHealth Kraje Vysočina na období let 2013 - 2015 (dále jen koncepce ). Předmětem koncepce je vedle základní analýzy současného stavu problematiky také definice základních priorit (projektů), identifikace nezbytných zdrojů.
Odbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem informatiky a jednotlivými zdravotnickými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina realizuje již několik let řadu aktivit, které využívají nejmodernější informační technologie v oblasti zdravotnictví a předkládají každý rok radě ke schválení tzv. Akční plán eHealth, který z dané koncepce vychází. Jednou z klíčových aktivit koncepce je i standardizace ICT ve všech krajem zřizovaných zdravotnických organizacích. Bez jednotného a dostatečně standardního vybavení, technologií, personálu, dat a souvisejících procesů nejsou ostatní projekty koncepce efektivně realizovatelné a udržitelné.
Na základě informací z ICT oddělení nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen nemocnic ) chybí v rámci jejich datových center a pracovišť několik dílčích prostředků a vybavení, které by bylo vhodné v rámci standardizace ICT řešit.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančních prostředků ve výši 3 000 040 Kč pro nemocnice určené na realizaci projektu: Modernizace datových center a oddělení ICT nemocnic Kraje Vysočina (dále jen projekt ).
Mezi uznatelné náklady projektu patří: UPS do serverovny, hasící technika, EPS, monitorovací (dohledový) SW a HW (monitoring serverů, switchů, klimatizací, UPS atd.), vybavení ICT pracovníků (notebook, dohledový monitor-televize, projektor, audio technika, učebna, nářadí pro techniky atd.), aktivní prvky pro páteřní sítě v nemocnicích, projektová dokumentace, stavební úpravy prostor datových center a ICT oddělení, zařízení silnoproudé elektrotechniky (silové rozvody včetně rozvaděčů) včetně stavebních úprav v souvislosti instalací rozvodů (průrazy, malování...), zařízení slaboproudé elektrotechniky, zabezpečovací a přístupové systémy, datové rozvaděče (dodávka, montáž a instalace), klimatizační jednotky včetně instalace, kancelářský nábytek (kancelářské vybavení) pro zázemí ICT (regály, stoly, křesla, skříně atd.), instalační a servisní práce při přepojení a rekonfiguraci LAN.
Peněžní prostředky budou mezi jednotlivé organizace rozděleny podle celkového počtu lůžek v konkrétní nemocnici. Finanční spoluúčast nemocnic bude 10 % z přidělené dotace.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz a investiční dotace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, na realizaci projektů v rámci eHealth (ÚZ 00502) činí 9 399 990 Kč.

Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dovybavení datových center nemocnic je nezbytné mimo jiné z důvodu připravovaného projektu tzv. virtualizace desktopů, který OI ve spolupráci s nemocnicemi připravuje. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-13 (materiál RK-33-2013-10, př. 1) a ID O00686-14 (materiál
RK-33-2013-10, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o celkovou částku 667 030 Kč, z toho:
- 146 450 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
- 212 140 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
- 68 440 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
- 240 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci,
při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy, ÚZ 00502 ve stejné výši 667 030 Kč;
* rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o celkovou částku 2 333 010 Kč, z toho:
- 500 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
- 600 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
- 328 300 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
- 523 930 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
- 380 780 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci,
při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy, ÚZ 00502 ve stejné výši 2 333 010 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 146 450 Kč,
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 212 140 Kč,
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 68 440 Kč,
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 240 000 Kč
za účelem krytí neinvestičních způsobilých nákladů projektu Modernizace datových center a oddělení ICT nemocnic Kraje Vysočina ;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 500 000 Kč,
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 600 000 Kč,
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 328 300 Kč,
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 523 930 Kč,
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 380 780 Kč
za účelem krytí investičních způsobilých nákladů projektu Modernizace datových center a oddělení ICT nemocnic Kraje Vysočina ;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina předložit nejpozději v termínu:
* do 31. 10. 2013 žádost o čerpání dotace včetně předložení návrhu čerpání dotace (rozdělení na část investice a provoz);
* do 30. 11. 2013:
- první kolo předložení již zrealizovaných částí dotace (faktury včetně dokladu o jejich uhrazení - výpis z účtu);
- podání žádosti v případě potřeby změny poměru mezi příspěvkem na provoz a investiční dotací;
- předložení uzavřených smluv či objednávek na část dotace, která bude čerpána v průběhu 1. čtvrtletí 2014;
* do 31. 3. 2014 - zaslání kompletního vyúčtování dotace včetně faktur a dokladu o jejich úhradě (výpis z účtu).
Veškeré uvedené požadované dokumenty budou zaslány emailem koordinátorovi pro eHealth a vedoucí oddělení zdravotní péče.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Tř
Termín 31. 3. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz