Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 33/2013, které se bude konat dne 15.10.2013 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2013
2. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba, změna usnesení 0454/06/2009/ZK
    ( P. Kolář, RK-33-2013-02)
3. Změna usnesení č. 0570/08/2012/ZK
    ( P. Kolář, RK-33-2013-03)
4. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-33-2013-04)
5. Uznání vlastnického práva a majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Lhotice a obci Želiv
    ( P. Kolář, RK-33-2013-05)
6. Veřejná zakázka na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
    ( P. Kolář, RK-33-2013-06)
7. Záměr podnájmu a rekonstrukce v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
    ( S. Měrtlová, P. Kolář, RK-33-2013-07)
8. Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2013 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření
    ( S. Měrtlová, RK-33-2013-08)
9. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic
    ( S. Měrtlová, RK-33-2013-09)
10. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace pro účely modernizace datových center a ICT oddělení nemocnic Kraje Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-33-2013-10)
11. Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o souhlas s nákupem věci na splátky
    ( S. Měrtlová, RK-33-2013-11)
12. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací 2014 - 2016
    ( S. Měrtlová, RK-33-2013-12)
13. Změna Smlouvy o dílo na Implementaci ERP systému v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina v oblasti zdravotnictví
    ( S. Měrtlová, RK-33-2013-13)
14. Záměr pořízení jednotného nemocničního informačního systému
    ( S. Měrtlová, P. Pavlinec, RK-33-2013-14)
15. Projekt Služby Technologické centra Kraje Vysočina 2014 spolufinancovaný z IOP
    ( P. Pavlinec, RK-33-2013-15)
16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna investičního plánu
    ( H. Strnadová, RK-33-2013-16)
17. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2013
    ( H. Strnadová, RK-33-2013-17)
18. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky a žádost občana kraje o odpuštění náhrady škody
    ( V. Novotný, M. Magrot, RK-33-2013-18)
19. Informace o připravovaném spuštění nové verze aplikace Rozpočet a hospodaření populárně
    ( D. Buřičová, RK-33-2013-19)
20. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
    ( K. Lisá, RK-33-2013-20)
21. Poskytnutí finančního daru autorovi a nakladateli knihy oceněné Cenou Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě
    ( K. Lisá, RK-33-2013-21)
22. Informace o uložení a uhrazení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
    ( M. Ňachaj, RK-33-2013-22)
23. Informace o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
    ( M. Ňachaj, RK-33-2013-23)
24. Předfinancování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - žádost o změnu účelu čerpání zůstatku a o navýšení částky
    ( V. Švarcová, RK-33-2013-24)
25. Podstatná změna VI. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
    ( V. Švarcová, RK-33-2013-25)
26. Úspory v projektech OP AT-CZ
    ( I. Fryšová, RK-33-2013-26)
27. Integrovaná územní investice Kraje Vysočina - návrh finančního rozložení
    ( I. Fryšová, RK-33-2013-27)
28. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
    ( I. Fryšová, RK-33-2013-28)
29. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
    ( I. Fryšová, RK-33-2013-29)
30. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
    ( I. Fryšová, RK-33-2013-30)
31. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu areálu školy pro pořádání Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže a služeb souvisejících
    ( M. Pech, RK-33-2013-31)
32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 - změna závazných ukazatelů
    ( M. Pech, RK-33-2013-32)
33. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola obchodu a služeb Jihlava
    ( M. Pech, RK-33-2013-33)
34. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Třebíč
    ( M. Pech, RK-33-2013-34)
35. Podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2013
    ( M. Pech, RK-33-2013-35)
36. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( M. Pech, RK-33-2013-36)
37. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz