Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-20

RK-33-2013-20.doc  RK-33-2013-20pr01.xls
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-33-2013-20
NázevRozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuNa základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0494/10/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 byl schválen finanční plán, včetně závazných ukazatelů pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci. V rámci schválení čerpání investičního fondu bylo schváleno jeho předpokládané zapojení na dokrytí ztrát v hospodaření vzniklých na konci roku.
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, i po zavedení úsporných opatření nebude schopno ke konci roku zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Tato ztráta je způsobena zajištěním nákladů spojených s provozem a nutnými průběžnými opravami případně výměnami majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace.
V předešlých letech krylo divadlo vzniklé ztráty zapojováním rezervního fondu, ten je k 30. 6. 2013 ve výši 35 tis. Kč, z tohoto důvodu je nutné zapojit investiční fond.
Na základě výhledů hospodaření do konce roku navrhuje divadlo tuto ztrátu pokrýt zapojením investičního fondu ve formě schváleného odvodu ve výši 1 200 000 Kč a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření, které spočívá v navýšení odvodů z investičního fondu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, které je upraveno v materiálu RK-33-2013-20, př. 1, a následného navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 1 200 000 Kč. Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00667-04.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3311 - Divadelní činnost a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 1 200 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3311 - Divadelní činnost, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 200 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, jeho zvýšením o částku 1 200 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
* změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, jeho zvýšením o částku 1 200 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu;
* změnu investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2013 dle materiálu RK-33-2013-20, př. 1;
ukládá
řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 1 200 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2013.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz