Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-13

RK-33-2013-13.doc  RK-33-2013-13pr01.doc  RK-33-2013-13pr02.doc  RK-33-2013-13pr03.doc  RK-33-2013-13pr04.doc  RK-33-2013-13pr05.doc  RK-33-2013-13pr06.doc  RK-33-2013-13pr06upr1.doc  RK-33-2013-13pr07.doc  RK-33-2013-13pr08.doc  RK-33-2013-13pr09.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-33-2013-13
NázevZměna Smlouvy o dílo na Implementaci ERP systému v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina v oblasti zdravotnictví
Zpracoval J. Plotová, E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví, konkrétně Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, a Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (dále také příspěvkové organizace ), mají uzavřeny smlouvy na veřejnou zakázku Dodávka, implementace, údržba a podpora systému a další služby související s pořízením a provozem softwarového systému ERP pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina (dále také ERP systém ), a to:
- Smlouvu o dílo na Implementaci ERP systému (dále také smlouva o dílo ),
- Smlouvu o poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj ERP systému (dále také servisní smlouva .
Kraj Vysočina je ve vztahu k uvedené veřejné zakázce na dodávku a implementaci ERP centrálním zadavatelem.

Rada kraje usnesením č. 1237/25/2013/RK ze dne 16. 7. 2013 souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj ERP systému ve výše uvedených příspěvkových organizacích. Dodatkem došlo k vypuštění servisu modulu Personalistika a Mzdy ze servisní smlouvy a úpravě ceny za služby (snížení).

Termíny pro Implementaci ERP systému (provádění díla) jsou stanoveny ve smlouvách o dílo, z toho uvedení ostatních modulů do rutinního provozu mělo proběhnout v termínu do 1. 9. 2012. V tomto termínu však k uvedení tzv. ostatních modulů do rutinního provozu neproběhlo. Předání ostatních modulů proběhl následovně:


Organizace
Stav Datum akceptace Nemocnice HB akceptováno s výhradou 3. 10. 2012 Nemocnice JI akceptováno s výhradou 26. 9. 2012 Nemocnice TR neakceptováno -- Nemocnice NM akceptováno s výhradou 4. 10. 2012 Nemocnice PE akceptováno s výhradou 1. 10. 2012 ZZSKV akceptováno s výhradou 4. 10. 2012 DC Jihlava akceptováno s výhradou 4. 10. 2012 DD Kamenice n. L. akceptováno s výhradou 4. 10. 2012
Výhrady vznesené při akceptaci ze strany příspěvkových organizací směřovaly převážně k připravenosti rutinního nasazení modulu Personalistika a Mzdy (dále také PaM ). S ohledem na stav modulu PaM se na krajském úřadu uskutečnilo jednání s generálním ředitelem dodavatele; na jednání dne 17. 7. 2013 bylo dohodnuto, že modul PaM z důvodu jeho nevyhovujícího technického řešení pro potřeby nemocnic nebude součástí projektu ERP a smluvní strany se dohodnou na úpravě vztahů.
Návrh řešení Na základě jednání se zástupcem dodavatelské společnosti (generálním ředitelem společnosti OR-CZ s.r.o.), bylo dohodnuto, že dojde k vyloučení modulu PaM z předmětu plnění, bude vrácena poměrná část ceny (13% z ceny licencí a 11 % z ceny implementace), budou vráceny licence k PaM. Ohledně nákladů na provoz mzdových systémů dodaných třetí stranou (modul PaM nebyl uveden do rutinního provozu, organizace proto využívaly jiné mzdové systémy), a sankcí, které by měly příspěvkové organizace ze smluv o dílo uplatnit (za pozdější nesplnění termínu uvedení tzv. ostatních modulů, včetně PaM, do rutinního provozu), dojde k dohodě o narovnání. Návrh jednotlivých dodatků č. 1 jsou uvedeny v materiálech RK-33-2013-13, př. 1 až př. 8. Podklad pro úpravu smluvních cen v dodatcích a shrnutí požadavků organizací je uvedeno v materiálu RK-33-2013-13, př. 9.
Podle článku 2 odst. 2 písm. e) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina mohou příspěvkové organizace prominout nebo odepsat pohledávku v nominální hodnotě 30 000 Kč a více pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
Další požadavek na udělení souhlasu zřizovatele vyplývá ze Smlouvy o výkonu centrálního zadavatele ze dne 2. 3. 2011. Podle této smlouvy, čl. II, bodu 4., písm. m) se pověřující zadavatelé zavázali k odsouhlasení všech smluvních vztahů s dodavatelem SW centrálním zadavatelem.

Odbor zdravotnictví radě kraje navrhuje udělit předchozí souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na Implementaci ERP systému pro jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálů u RK-33-2013-13, př. 1 až př. 8.
K udělení souhlasu je rada kraje příslušná podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor analýz a podpory řízení: souhlasí s návrhem usnesení. Prominutí pohledávky v režimu de minimis je ošetřením řešení z pohledu zákazu poskytování veřejné podpory. Provedené změny by neměly, v souladu s ustanovením § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na Implementaci ERP systému mezi dodavatelem ERP systému a příspěvkovými organizacemi:
- Dětským centrem Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-33-2013-13, př. 1;
- Dětským domovem Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizací, dle materiálu
RK-33-2013-13, př. 2;
- Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-33-2013-13, př. 3;
- Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-33-2013-13, př. 4;
- Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, dle materiálu
RK-2013-13, př. 5;
- Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-33-2013-13, př. 6;
- Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-33-2013-13, př. 7;
- Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-33-2013-13, př. 8.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel/ředitelka Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, pří
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz