Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-23

RK-33-2013-23.doc  RK-33-2013-23pr01.doc  RK-33-2013-23pr02.doc  RK-33-2013-23pr03.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-33-2013-23
NázevInformace o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Zpracoval M. Sedláková
Předkládá M. Ňachaj
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje radu kraje o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a současně se zabývá žádostí o prominutí povinnosti tohoto odvodu a zaplacení penále.
Odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl dne 8. 7. 2013 veřejnosprávní kontrolu na místě u Českého svazu chovatelů, Okresní organizace Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575 (dále jen příjemce). Předmětem kontroly bylo použití veřejných finančních podpor z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu zemědělství v Kraji Vysočina, konkrétně na realizaci akcí Výstavy Českého svazu chovatelů na okrese Havlíčkův Brod v roce 2011 a 2012 (dále jen projekty). Tyto finanční podpory byly příjemci poskytnuty na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 52176 ze dne 10. 4. 2011 a smlouvy o poskytnutí dotace ID 60188 ze dne 10. 4. 2012.
Následnou veřejnosprávní kontrolou byla odborem kontroly zjištěna porušení ustanovení smluv a tedy neoprávněné použití peněžních prostředků příjemcem, které bylo způsobeno tím, že část výdajů projektu v roce 2011 uhradil příjemce až po době realizace projektu vymezené smlouvou a část výdajů byla započítána do celkových výdajů projektu i přesto, že se jednalo dle smlouvy o neuznatelné výdaje. Dále části výdajů projektů v roce 2011 a 2012 nebyly v rozporu se smlouvami realizovány jménem příjemce (viz protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly uvedený v příloze č. 1).
Na základě kontrolního zjištění a v souladu s § 22 odst. 4 a odst. 7 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uložil Krajský úřad Kraje Vysočina příjemci dne 3. 9. 2013 odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 89 087 Kč (viz platební výměr na odvod uvedený v příloze č. 2). Příjemce uhradil odvod za porušení rozpočtové kázně dne 19. 9. 2013.
Dle ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. V tomto případě vypočtené penále od připsání veřejných finančních podpor na bankovní účet příjemce do zaplacení odvodu za porušení rozpočtové kázně na účet kraje činí celkem 51 254 Kč (za rok 2011 činí penále 44 090 Kč a za rok 2012 činí 7 164 Kč). Povinnost zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně nebyla dosud příjemci platebním výměrem uložena.
Příjemce požádal dopisem ze dne 26. 8. 2013 v předstihu o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a dalším dopisem ze dne 5. 9. 2013 v předstihu i o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (viz příloha č. 3).
Návrh řešení Informace o uložení odvodu a o vypočtené výši penále za porušení rozpočtové kázně je podávána radě kraje na vědomí na základě příslušného ustanovení vnitřní směrnice krajského úřadu k zajištění kontrolní činnosti.
Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně může podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí finanční podpory rozhodl, na základě písemné žádosti příjemce podpory. Rada Kraje Vysočina je oprávněna prominout vyměřený odvod za porušení rozpočtové kázně i penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo žádosti příjemce o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně zamítnout.

Odbor kontroly proto předkládá Radě Kraje Vysočina k rozhodnutí tři varianty:

Varianta A
prominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 89 087 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 59901/2013 ze dne 3. 9. 2013 a zároveň prominout dosud nevyměřené penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 51 254 Kč vzhledem k tomu, že projekty Výstavy Českého svazu chovatelů na okrese Havlíčkův Brod v roce 2011 a 2012 byly věcně realizovány, přičemž porušení rozpočtové kázně spočívalo jednak v realizaci projektů jinými právnickými osobami, avšak příjemce byl jejich koordinátorem, jednak v úhradě části výdajů po době realizace projektu a v částečné úhradě neuznatelných výdajů, tyto výdaje ale prokazatelně souvisely s projektem;

Varianta B
neprominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 89 087 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 59901/2013 ze dne 3. 9. 2013 a prominout dosud nevyměřené penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 51 254 Kč vzhledem k tomu, že projekty Výstavy Českého svazu chovatelů na okrese Havlíčkův Brod v roce 2011 a 2012 byly věcně realizovány, avšak příjemce nedodržel všechny povinnosti stanovené smlouvami o poskytnutí dotace;

Varianta C
neprominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 89 087 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 59901/2013 ze dne 3. 9. 2013 a neprominout dosud nevyměřené penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 51 254 Kč vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody hodné zvláštního zřetele pro úlevu z povinnosti zaplatit částku uloženého odvodu a vypočtené penále za porušení rozpočtové kázně.

Na základě posouzení výsledků kontroly včetně skutečností uvedených v žádostech příjemce o prominutí uloženého odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a s přihlédnutím k níže uvedenému stanovisku odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství doporučuje odbor kontroly prominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 89 087 Kč a zároveň prominout dosud nevyměřené penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 51 254 Kč (varianta A).
StanoviskaOdbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky byly využity v dobré víře a souvisely s projektem, doporučuje OLVHZ vyhovět žádostem organizace o prominutí uloženého odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.

Oddělení právní a Krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický:
EO se přiklání k variantě A. Současně však upozorňuje, že předložený materiál je dalším případem v řadě, kdy příjemce dotace nedodrží některá ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a následně požaduje prominutí odvodu a penále.

Odbor informatiky: žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně je zaevidována v systému e-Dotace ID O00556.0005.
Návrh usneseníVarianta A
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 89 087 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 59901/2013 ze dne 3. 9. 2013 Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575 a informaci, že penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně dosud nevyměřené Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575 činí 51 254 Kč;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-33-2013-23, př. 3 prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 89 087 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 59901/2013 ze dne 3. 9. 2013 Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-33-2013-23, př. 3 prominutí povinnosti zaplatit dosud nevyměřené penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 51 254 Kč Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 89 087 Kč Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575.

Varianta B
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 89 087 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 59901/2013 ze dne 3. 9. 2013 Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575 a informaci, že penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně dosud nevyměřené Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575 činí 51 254 Kč;
rozhoduje
neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 89 087 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 59901/2013 ze dne 3. 9. 2013 Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-33-2013-23, př. 3 prominutí povinnosti zaplatit dosud nevyměřené penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 51 254 Kč Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575.

Varianta C
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 89 087 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 59901/2013 ze dne 3. 9. 2013 Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575 a informaci, že penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně dosud nevyměřené Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575 činí 51 254 Kč;
rozhoduje
neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 89 087 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 59901/2013 ze dne 3. 9. 2013 a současně neprominout povinnost zaplatit dosud nevyměřené penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 51 254 Kč Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina uložit penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 51 254 Kč Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575.
Odpovědnost odbor kontroly, odbor ekonomický
Termín 15. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz