Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-16

RK-33-2013-16.doc  RK-33-2013-16pr01.xls
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-33-2013-16
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna investičního plánu
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).
KSÚSV musí neprodleně realizovat stavební akci pod názvem III/02324 Řípov, sanace svahu silničního tělesa . Jedná se o sanaci svahu silničního tělesa silnice III/02324 před vjezdem do místní části Řípov (místní část Města Třebíče). V krajnici se v letních měsících otevřely podélné trhliny v délce cca 30-40 m, které se dále rozšiřují (otevírají) a dochází k poklesu nezpevněné krajnice a přilehlého svahu o výšce cca 4-5 m. Lokalita leží ve skalním odřezu s terénní depresí, kde jsou zvodnělé vrstvy podložních zemin, které vytvářejí aktivní smykové plochy. Oproti stavu v červnu 2013 došlo k současnému datu k poklesu nezpevněné krajnice cca o 4 cm oproti vozovce a situace vyžaduje okamžité řešení ještě před zimním obdobím tak, aby bylo vůbec ještě možné sanaci svahu provést s přijatelnými finančními náklady.
Částka byla stanovena odborným odhadem na základě výkazu výměr ve výši 3 400 000 Kč. Finanční prostředky na zajištění sanace svahu je možno řešit převodem finančních prostředků z kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, ve výši 3 400 000 Kč (položka 6121 - Budovy a stavby, ORJ 1001, ORG 0001370010000, ÚZ 000).
KSÚSV požádala dopisem o změnu investičního plánu na rok 2013 z důvodu:
1) zahájení stavebních prací, a to z důvodu finančního krytí do okamžiku schválení převodu investičních prostředků Zastupitelstvem Kraje Vysočina
2) rozšíření investičních akcí na nemovitém majetku
- cestmistrovství Pelhřimov - výměna vrat a zateplení obvodového a střešního pláště je doplněno o dodávku a montáž závory s příslušenstvím. Financování změny si nevyžaduje navýšení prostředků v investičním plánu.
3) Doplnění strojní investice lajnovačka ručně vedená o podval.
Žádost a navrhovaná změna investičního plánu je uvedena v materiálu RK-33-2013-16, př. 1.
Návrh řešení 1. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit:
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 400 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 3 400 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 3 400 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací stavební akce III/02324 Řípov, sanace svahu silničního tělesa .
2. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit změnu investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-33-2013-16, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Doprava.
Odbor informatiky - Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00772
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 400 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 3 400 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 3 400 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací stavební akce III/02324 Řípov, sanace svahu silničního tělesa ;
schvaluje
změnu investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-33-2013-16, př. 1.
Odpovědnost ODSH, OE, ředitel KSÚS, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz