Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-22

RK-33-2013-22.doc  RK-33-2013-22pr01.doc  RK-33-2013-22pr02.doc  RK-33-2013-22pr03.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-33-2013-22
NázevInformace o uložení a uhrazení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Zpracoval Č. Niederle
Předkládá M. Ňachaj
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje radu kraje o uložení a úhradě odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.
Odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl na základě oznámení České školní inspekce o podezření na porušení rozpočtové kázně dne 16. 7. 2013 veřejnosprávní kontrolu na místě u Anglické mateřské školy The Tiny, v.o.s. se sídlem Havlíčkův Brod, Na Losích 738, PSČ 580 01, IČO 27510859 (dále jen příjemce). Předmětem kontroly bylo použití veřejné finanční podpory pro soukromé školy z rozpočtu Kraje Vysočina k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním v roce 2012.
Kontrolou bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně z důvodu neoprávněného použití peněžních prostředků ve výši 7 376 Kč na reklamu (viz protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly uvedený v příloze č. 1).
Na základě tohoto kontrolního zjištění a v souladu s § 22 odst. 4 a odst. 7 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uložil Krajský úřad Kraje Vysočina příjemci dne 28. 8. 2013 odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 376 Kč (viz platební výměr na odvod uvedený v příloze č. 2). Příjemce uhradil odvod za porušení rozpočtové kázně dne 8. 7. 2013.
Dle ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uložil Krajský úřad Kraje Vysočina příjemci dne 28. 8. 2013 povinnost zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 308 Kč (viz platební výměr na penále uvedený v příloze č. 3). Příjemce uhradil penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně dne 17. 9. 2013.
Návrh řešení Materiál je předkládán pro informaci. Není třeba přijímat žádné opatření.
StanoviskaOdbor školství, mládeže a sportu: k materiálu nemáme připomínky a souhlasíme s navrženým postupem.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 376 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 58489/2013 ze dne 28. 8. 2013 a o uložení a úhradě penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 308 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 58507/2013 ze dne 28. 8. 2013 Anglické mateřské škole The Tiny, v.o.s. se sídlem Havlíčkův Brod, Na Losích 738, PSČ 580 01, IČO 27510859.
Odpovědnost odbor kontroly
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz