Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-27

RK-33-2013-27.doc  RK-33-2013-27pr01.xls
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-33-2013-27
NázevIntegrovaná územní investice Kraje Vysočina - návrh finančního rozložení
Zpracoval D. Vichr, M. Molák, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuRada Asociace krajů České republiky (dále jen AK ČR ) svým usnesením ze dne 12. 9. 2013 doporučila členům Rady AK ČR projednat v radách krajů nejpozději do 15. 10. 2013 priority Integrované územní investice (dále jen ITI ) krajů a to i včetně finančního vyjádření (požadavků) vůči jednotlivým připravovaným operačním programům (OP) pro příští programovací období EU 2014-2020.
V souvislosti s iniciativou AK ČR ohledně uplatnění tzv. územní (regionální) dimenze v rámci připravovaných operačních programů je připravován dokument Regionální intervenční rámec (dále jen RIR). RIR by měl být koordinačním dokumentem zpracovaným pro území kraje (NUTS III) zahrnující potřeby a z nich vycházející priority regionálních partnerů z území kraje, které budou financovány prostřednictvím fondů společného strategického rámce (dále jen SSR ) (tj. operačních programů). Pracovní verzi RIR Kraje Vysočina vzala usnesením č. 1585/29/2013/RK Rada Kraje Vysočina na vědomí na svém zasedání dne 10. 9. 2013.
Jednotlivé části RIR budou naplňovány prostřednictvím různých integrovaných nástrojů a individuálních projektů. Jedním z těchto uvažovaných nástrojů kromě např. ITI aglomerací, integrovaného nástroje na úrovni místních akčních skupin, či obdoby současných integrovaných programů rozvoje města (dále jen IPRM ) je ITI na úrovni kraje určená primárně pro krajské kompetence. V podstatě se jedná o strategii koordinace vybraných relevantních aktivit v územním obvodu kraje, kdy mezi potenciální příjemce patří přímo kraj nebo jím zřízené organizace.
AK ČR požaduje, aby na ITI všech krajů bylo vyčleněno celkem 100 mld. Kč, kdy pro Kraj Vysočina dle zatím neschváleného multikriteriálního klíče připadá dle nejpravděpodobnější varianty 7,41 mld. Kč. V této výši mají být vyjádřeny požadavky ITI kraje vůči struktuře připravovaných operačních programů.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR) připravil ve spolupráci s dotčenými odbory KrÚ rozložení finančního vyjádření (požadavků) ITI kraje ve vazbě na specifické cíle připravovaných operačních programů (viz materiál RK-33-2013-27, př. 1).
Jedná se o první návrh sestavený na základě aktivit a možných (indikativních) projektů, u kterých se předpokládá, že by mohly být krajem a jeho příspěvkovými organizacemi v letech 2014-2020 s podporou OP realizovány. Rozložení dle specifických cílů bude dále upravováno v návaznosti na výsledky vyjednávání s řídícími orgány jednotlivých OP. Pokud nebude možné čerpat v některých specifických cílech OP, přesunou se finanční požadavky do jiných specifických cílů. Nejvyšší procento požadavků týkajících se krajských kompetencí se týká Integrovaného regionálního operačního programu, identifikovány byly ale i požadavky na OP Životní prostředí, OP Věda, výzkum, vzdělávání, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Zaměstnanost.
Obdobný materiál za všechny kraje bude sloužit jako podklad pro zahájení diskuse s řídícími orgány o vyčlenění alokace pro ITI jednotlivých krajů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
návrh finančního rozložení Integrované územní investice Kraje Vysočina dle materiálu
RK-33-2013-27, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zaslat materiál
RK-33-2013-27, př. 1 na Asociaci krajů ČR.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 15. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz