Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-07

RK-33-2013-07.doc  RK-33-2013-07pr01.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-33-2013-07
NázevZáměr podnájmu a rekonstrukce v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
Zpracoval E. Tomášová, P. Kolář
Předkládá S. Měrtlová, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále také nemocnice ) požádala radu kraje prostřednictvím odboru zdravotnictví a odboru majetkového o stanovisko k záměru dlouhodobého podnájmu části budovy pavilonu K, bývalé kotelny, na p. č. st. 1336/1 v k. ú. a obci Třebíč za účelem provozování celostní medicíny dle materiálu RK-33-2013-07, př. 1. Započetí užívání pro provozování celostní medicíny je podmíněno stavebními úpravami budovy. Protože záměr předpokládá provedení stavebních úprav na náklady podnájemce, počítá záměr s podnájmem na dobu delší než 3 roky, který již dle Smlouvy o nájmu nemovitostí mezi nemocnicí a Krajem Vysočina vyžaduje souhlas vlastníka.
Návrh řešení Nemocnice má v nájmu budovu na p. č. st. 1336/1 označovanou jako pavilon K základě Smlouvy o nájmu nemovitostí s Krajem Vysočina. Nemocnice v současné době využívá pavilon K částečně, a to pro účely stravovacího provozu. Podnájem části budovy by zajistil hospodárné využívání tohoto majetku kraje (získání peněžních prostředků od podnájemce) a rekonstrukce by zlepšila stav budovy. Podnájem ani rekonstrukce by současně neohrozily výkon hlavní činnosti nemocnice. Požadavkům záměru vyhovuje dlouhodobý podnájem na pevně stanovenou dobu nebo podnájem na dobu neurčitou. Dlouhodobý podnájem nebo podnájem na dobu neurčitou (s možností ukončením výpovědi v dohodnuté výpovědní lhůtě 6 měsíců) je možný pouze se souhlasem vlastníka budovy - Kraje Vysočina.
Požadavkům obsaženým v záměru a charakteru provozu nemocnice nejlépe vyhovuje podnájem na dobu neurčitou, který umožňuje pružně reagovat na případné změny.
Na základě výše uvedeného odbor zdravotnictví a odbor majetkový:
* doporučují radě kraje vzít na vědomí záměr podnájmu nebytových prostor bývalé kotelny v budově na p. č. st. 1336/1 v k.ú. a obci Třebíč spojeným s rekonstrukcí budovy na dobu neurčitou pro provozování celostní medicíny dle materiálu RK-32-2013-07, př. 1,
* navrhují radě kraje doporučit řediteli nemocnice jednat o podrobných podmínkách podnájmu na dobu neurčitou, jejichž součástí bude zejména stanovení:
- rozsahu předmětu podnájmu a počátku podnájemního vztahu s ohledem na vazbu na investiční záměry Kraje Vysočina (v prostorách určených k podnájmu se nachází výměníková stanice tepla, která musí být v provozu do doby realizace záměru výstavby PCHO, pod předmětnou budovou se plánován energokanál, po dobu výstavby PCHO může být ztížen ne-li znemožněn přístup a příjezd k předmětné budově a další vazby investičního záměru PCHO na předmětnou budovu). Podnájem by vhodné realizovat až po realizaci výstavby PCHO,
- předmětu činnosti provozované v pronajatých prostorách,
- ekonomického nájemného,
- možnosti jednostranného zvýšení nájemného ze strany nájemce o roční míru inflace,
- výpovědní doby bez udání důvodu v délce maximálně 6 měsíců,
- povinnosti podnájemce provádět a hradit běžnou údržbu a opravy pronajatých prostor do výše 5 000 Kč na jednu opravu, vymezení věcného rozsahu těchto oprav,
- možnosti provádět opravy nad 5 000 Kč na náklad podnájemce a se souhlasem nájemce,
- povinnosti předkládat do 28. 2. vyúčtování nákladů na opravy v předchozím roce, které přesahují 5 000 Kč na jednu opravu,
- povinnosti vyžádat si předchozí souhlas s provedením technického zhodnocení budovy,
- postupu odepisování technického zhodnocení provedeného na náklad podnájemce včetně způsobu vypořádání technického zhodnocení v případě ukončení podnájmu,
- postupu vypořádání nákladů na opravy nad 5 000 Kč při ukončení podnájmu.
* navrhují radě kraje uložit řediteli nemocnice, aby po ujasnění podrobných podmínek podnájmu a rekonstrukce budovy na p. č. 1336/1 v k. ú. a obci Třebíč požádal radu kraje o souhlas s realizací tohoto záměru a uzavřením smlouvy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
záměr podnájmu a rekonstrukce nebytových prostor budovy občanské vybavenosti bez č. p. na pozemku par. č. 1336/1 v k.ú. Třebíč (bývalá kotelna) v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, pro provozování celostní medicíny dle materiálu RK-33-2013-07, př. 1;
doporučuje
řediteli nemocnice jednat o podrobných podmínkách podnájmu na dobu neurčitou, jejichž součástí bude zejména stanovení:
- rozsahu předmětu podnájmu a počátku podnájemního vztahu s ohledem na vazbu na investiční záměry Kraje Vysočina;
- předmětu činnosti provozované v pronajatých prostorách;
- ekonomického nájemného;
- možnosti jednostranného zvýšení nájemného ze strany nájemce o roční míru inflace,
- výpovědní doby bez udání důvodu v délce maximálně 6 měsíců;
- povinnosti podnájemce provádět a hradit běžnou údržbu a opravy pronajatých prostor do výše 5 000 Kč na jednu opravu, vymezení věcného rozsahu těchto oprav;
- možnosti provádět opravy nad 5 000 Kč na náklad podnájemce a se souhlasem nájemce;
- povinnosti předkládat do 28. 2. vyúčtování nákladů na opravy v předchozím roce, které přesahují 5 000 Kč na jednu opravu;
- povinnosti vyžádat si předchozí souhlas s provedením technického zhodnocení budovy;
- postupu odepisování technického zhodnocení provedeného na náklad podnájemce včetně způsobu vypořádání technického zhodnocení v případě ukončení podnájmu,
- postupu vypořádání nákladů na opravy nad 5 000 Kč při ukončení podnájmu;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, po ujasnění podrobných podmínek podnájmu a rekonstrukce části budovy na p. č. 1336/1 v k.ú. a obci Třebíč (bývalé kotelny) požádat radu kraje o souhlas s realizací tohoto záměru a uzavřením smlouvy o podnájmu.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor majetkový, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz