Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-08

RK-33-2013-08.doc  RK-33-2013-08pr01.xls  RK-33-2013-08pr02.pdf  RK-33-2013-08pr03.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-33-2013-08
NázevNávrh aktualizace finančních plánů na rok 2013 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a výsledku hospodaření též tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele, investiční plán, odpisový plán a plán oprav.
Usneseními č. 0385/08/2013/RK a č. 0888/18/2013/RK rada kraje schválila výše uvedené plány a uložila ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací předložit na odbor zdravotnictví zaktualizované finanční plány na rok 2013, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2013 v termínu do 21. 8. 2013 včetně detailních komentářů k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2013 o zrealizovaných finančních a provozních opatřeních za období 1. pololetí roku 2013 pro dosažení vyrovnaného hospodaření a plánovaných opatřeních na 2. pololetí roku 2013.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje
* schválit aktualizace:
- finančních plánů výnosů a nákladů na rok 2013 dle materiálu RK-33-2013-08, př. 1;
- tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů a investičních plánů podle materiálu RK-33-2013-08, př. 1;
- způsobu usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-33-2013-08, př. 1;
- čerpání příspěvku na provoz a investičního transferu podle materiálu RK-33-2013-08, př. 1 (závazné ukazatele);
- plánů oprav dle materiálu RK-33-2013-08, př. 1;
- převodu prostředků rezervního fondu do investičního fondu dle materiálu
RK-33-2013-08, př. 1 a jejich profinancování;
* vzít na vědomí výsledky hospodaření dle materiálu RK-33-2013-08, př. 1 a komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2013 dle materiálu RK-33-2013-08, př. 2 zdravotnických příspěvkových organizací;
* schválit zvýšení příspěvku na provoz pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci.
Finanční prostředky budou poskytnuty v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.

Odbor majetkový nemá připomínky.

Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-12 (materiál RK-33-2013-08, př. 3).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3529 - Ostatní ústavní péče a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 350 000 Kč s určením pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 5901 o stejnou částku 350 000 Kč. Posílení je vyvoláno zajištěním vyrovnaného výsledku hospodaření k 31. 12. 2013;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 350 000 Kč u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace;
* aktualizace:
- finančních plánů výnosů a nákladů na rok 2013 dle materiálu RK-33-2013-08, př. 1;
- tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů a plánů oprav podle materiálu RK-33-2013-08, př. 1;
- způsobu usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na základě ročního limitu;
- převodu prostředků rezervního fondu do investičního fondu dle materiálu
RK-33-2013-08, př. 1 a jejich profinancování;
zmocňuje
ředitele zdravotnických příspěvkových organizací:
- k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
- investiční fond použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost;
bere na vědomí
výsledky hospodaření dle materiálu RK-33-2013-08, př. 1 a komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2013 dle materiálu RK-33-2013-08, př. 2 zdravotnických příspěvkových organizací;
ukládá
ředitelům Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, informovat zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o případném negativním vývoji v hospodaření zdravotnických zařízení v průběhu 2. pololetí roku 2013.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz