Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-24

RK-33-2013-24.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-33-2013-24
NázevPředfinancování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - žádost o změnu účelu čerpání zůstatku a o navýšení částky
Zpracoval J. Bína, Z. Lesinová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal 31. ledna 2012 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I. pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08133. Dne 15. 10. 2012 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000194, zároveň bylo k tomuto dni vydáno i Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Dne 10. 5. 2011 schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0246/03/2011/ZK předfinancování tohoto projektu. Aktuálně se projekt nachází ve fázi před zahájením výstavby, pro jejíž účely je nutné zajistit finanční prostředky, dokud nebude možné využít čerpání těchto prostředků prostřednictvím tzv. limitního účtu vystavovaného poskytovatelem dotace (březen 2014).
Návrh řešení Propočtem bylo zjištěno, že před zahájením stavebních prací je nutné disponovat částkou 10 000 000 Kč. Předfinancování projektu bylo dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0246/03/2011/ZK schváleno ve výši 4 367 494 Kč, vyčerpáno bylo 3 155 735,10 Kč. Zůstatek ve výši 1 211 758,90 Kč je možné použít na financování stavby za předpokladu, že bude změněn účel jeho čerpání původně schválený zastupitelstvem kraje (tzn. financování úvodní části projektu). Z proplacených monitorovacích zpráv za první a druhou etapu je na účtu projektu 2 571 231,08 Kč, přičemž na stavební práce je dle účelu dotace možné čerpat částku 2 248 254 Kč. Abychom disponovali potřebnou částkou 10 000 000 Kč, je tedy nutné schválit další předfinancování projektu ve výši 6 539 987,10 Kč (pro účely převodu finančních prostředků je částka zaokrouhlena na 6 540 000 Kč).
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení, krajem budou hrazeny pouze neuznatelné výdaje, finanční prostředky použité na předfinancování budou po ukončení projektu vráceny do Fondu strategických rezerv.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit změnu účelu čerpání zůstatku (1 211 758,90 Kč) částky schválené na předfinancování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0246/03/2011/ZK z původního účelu využití na financování úvodní části projektu na účel financování stavebních prací a dalších výdajů spojených s realizací projektu ;
* schválit předfinancování a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. v celkové hodnotě max. 6 540 000 Kč.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz