Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 33/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 33/2013, které se konalo dne 15. 10. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2013
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 15. 10. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost Z. Chláda.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2013
 2. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba, změna usnesení 0454/06/2009/ZK
 3. Změna usnesení č. 0570/08/2012/ZK
 4. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 5. Uznání vlastnického práva a majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Lhotice a obci Želiv
 6. Veřejná zakázka na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
 7. Záměr podnájmu a rekonstrukce v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 8. Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2013 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření
 9. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic
 10. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace pro účely modernizace datových center a ICT oddělení nemocnic Kraje Vysočina
 11. Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o souhlas s nákupem věci na splátky
 12. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací 2014 - 2016
 13. Změna Smlouvy o dílo na Implementaci ERP systému v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina v oblasti zdravotnictví
 14. Záměr pořízení jednotného nemocničního informačního systému
 15. Projekt Služby Technologické centra Kraje Vysočina 2014 spolufinancovaný z IOP
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna investičního plánu
 17. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2013
 18. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky a žádost občana kraje o odpuštění náhrady škody
 19. Informace o připravovaném spuštění nové verze aplikace Rozpočet a hospodaření populárně
 20. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 21. Poskytnutí finančního daru autorovi a nakladateli knihy oceněné Cenou Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě
 22. Informace o uložení a uhrazení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
 23. Informace o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
 24. Předfinancování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - žádost o změnu účelu čerpání zůstatku a o navýšení částky
 25. Podstatná změna VI. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 26. Úspory v projektech OP AT-CZ
 27. Integrovaná územní investice Kraje Vysočina - návrh finančního rozložení
 28. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 29. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 30. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
 31. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu areálu školy pro pořádání Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže a služeb souvisejících
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 - změna závazných ukazatelů
 33. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola obchodu a služeb Jihlava
 34. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Třebíč
 35. Podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2013
 36. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 37. Rozprava členů rady
Usnesení 1758/33/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 15. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 32/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 06, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba, změna usnesení 0454/06/2009/ZK
Usnesení 1759/33/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • změnit usnesení 0454/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 tak, že v materiálu ZK-06-2009-38, př. 1 se ruší řádky 11 a 44;
 • rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu dle materiálu RK-33-2013-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-02.doc, RK-33-2013-02, př. 1, RK-33-2013-02, př. 2

03. Změna usnesení č. 0570/08/2012/ZK
Usnesení 1760/33/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0570/08/2012/ZK tak, že text: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek par. č. 53/3 zahrada o výměře 1 037 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví městyse Nový Rychnov, se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, IČO 002 48 738 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2, tj. celkem 134 810 Kč“ se nahrazuje textem: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek par. č. 53/3 zahrada o výměře 1 004 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov dle geometrického plánu č. 539 69/2013, z vlastnictví městyse Nový Rychnov, se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, IČO 002 48 738 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2, tj. celkem 130 520 Kč“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-03.doc, RK-33-2013-03, př. 1

04. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1761/33/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-33-2013-04, př. 1 a RK-33-2013-04, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-04.doc, RK-33-2013-04, př. 1, RK-33-2013-04, př. 2

05. Uznání vlastnického práva a majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Lhotice a obci Želiv
Usnesení 1762/33/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-05.doc, RK-33-2013-05, př. 1

06. Veřejná zakázka na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
Usnesení 1763/33/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 25. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-06.doc, RK-33-2013-06, př. 1, RK-33-2013-06, př. 2, RK-33-2013-06, př. 3, RK-33-2013-06, př. 4, RK-33-2013-06, př. 5

07. Záměr podnájmu a rekonstrukce v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí záměr pronájmu a rekonstrukce nebytových prostor v uvedené příspěvkové organizaci. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1764/33/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr podnájmu a rekonstrukce nebytových prostor budovy občanské vybavenosti bez č. p. na pozemku par. č. 1336/1 v k. ú. Třebíč (bývalá kotelna) v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, pro provozování celostní medicíny dle materiálu RK-33-2013-07, př. 1;
doporučuje
řediteli nemocnice jednat o podrobných podmínkách podnájmu na dobu neurčitou, jejichž součástí bude zejména stanovení:
 • rozsahu předmětu podnájmu a počátku podnájemního vztahu s ohledem na vazbu na investiční záměry Kraje Vysočina;
 • předmětu činnosti provozované v pronajatých prostorách;
 • ekonomického nájemného;
 • možnosti jednostranného zvýšení nájemného ze strany nájemce o roční míru inflace,
 • výpovědní doby bez udání důvodu v délce maximálně 6 měsíců;
 • povinnosti podnájemce provádět a hradit běžnou údržbu a opravy pronajatých prostor do výše 5 000 Kč na jednu opravu, vymezení věcného rozsahu těchto oprav;
 • možnosti provádět opravy nad 5 000 Kč na náklad podnájemce a se souhlasem nájemce;
 • povinnosti předkládat do 28. 2. vyúčtování nákladů na opravy v předchozím roce, které přesahují 5 000 Kč na jednu opravu;
 • povinnosti vyžádat si předchozí souhlas s provedením technického zhodnocení budovy;
 • postupu odepisování technického zhodnocení provedeného na náklad podnájemce včetně způsobu vypořádání technického zhodnocení v případě ukončení podnájmu,
 • postupu vypořádání nákladů na opravy nad 5 000 Kč při ukončení podnájmu;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, po ujasnění podrobných podmínek podnájmu a rekonstrukce části budovy na p. č. 1336/1 v k. ú. a obci Třebíč (bývalé kotelny) požádat radu kraje o souhlas s realizací tohoto záměru a uzavřením smlouvy o podnájmu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor majetkový, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-07.doc, RK-33-2013-07, př. 1

08. Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2013 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem schválit aktualizace finančních plánů na rok 2013 pro zdravotnické příspěvkové organizace kraje. Projednávání se zúčastnila J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1765/33/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3529 Ostatní ústavní péče a položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 350 000 Kč s určením pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3522 Ostatní nemocnice, položka 5901 o stejnou částku 350 000 Kč. Posílení je vyvoláno zajištěním vyrovnaného výsledku hospodaření k 31. 12. 2013;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o 350 000 Kč u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace;
 • aktualizace:
 • finančních plánů výnosů a nákladů na rok 2013 dle materiálu RK-33-2013-08, př. 1;
 • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů a plánů oprav podle materiálu RK-33-2013-08, př. 1;
 • způsobu usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na základě ročního limitu;
 • převodu prostředků rezervního fondu do investičního fondu dle materiálu RK-33-2013-08, př. 1 a jejich profinancování;
zmocňuje
ředitele zdravotnických příspěvkových organizací:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • investiční fond použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost;
bere na vědomí
výsledky hospodaření dle materiálu RK-33-2013-08, př. 1 a komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2013 dle materiálu RK-33-2013-08, př. 2 zdravotnických příspěvkových organizací;
ukládá
ředitelům Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, informovat zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o případném negativním vývoji v hospodaření zdravotnických zařízení v průběhu 2. pololetí roku 2013.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-08.doc, RK-33-2013-08, př. 1, RK-33-2013-08, př. 2, RK-33-2013-08, př. 3

09. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh stanovit odměny ředitelům níže uvedených příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnila J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1766/33/2013/RK
Rada kraje
stanoví
odměny ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2013-09, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-09.doc, RK-33-2013-09, př. 1, RK-33-2013-09, př. 2, RK-33-2013-09, př. 3, RK-33-2013-09, př. 4, RK-33-2013-09, př. 5, RK-33-2013-09, př. 6

10. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace pro účely modernizace datových center a ICT oddělení nemocnic Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Projednávání se zúčastnila J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1767/33/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o celkovou částku 667 030 Kč, z toho:
 • 146 450 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
 • 212 140 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
 • 68 440 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
 • 240 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci,
při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy, ÚZ 00502 ve stejné výši 667 030 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o celkovou částku 2 333 010 Kč, z toho:
 • 500 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
 • 600 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
 • 328 300 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
 • 523 930 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
 • 380 780 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci,
při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy, ÚZ 00502 ve stejné výši 2 333 010 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 146 450 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 212 140 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 68 440 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 240 000 Kč
za účelem krytí neinvestičních způsobilých nákladů projektu „Modernizace datových center a oddělení ICT nemocnic Kraje Vysočina“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 500 000 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 600 000 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 328 300 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 523 930 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 380 780 Kč
za účelem krytí investičních způsobilých nákladů projektu „Modernizace datových center a oddělení ICT nemocnic Kraje Vysočina“;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina předložit nejpozději v termínu:
 • do 31. 10. 2013 žádost o čerpání dotace včetně předložení návrhu čerpání dotace (rozdělení na část investice a provoz);
 • do 30. 11. 2013:
 • první kolo předložení již zrealizovaných částí dotace (faktury včetně dokladu o jejich uhrazení výpis z účtu);
 • podání žádosti v případě potřeby změny poměru mezi příspěvkem na provoz a investiční dotací;
 • předložení uzavřených smluv či objednávek na část dotace, která bude čerpána v průběhu 1. čtvrtletí 2014;
 • do 31. 3. 2014 zaslání kompletního vyúčtování dotace včetně faktur a dokladu o jejich úhradě (výpis z účtu).
Veškeré uvedené požadované dokumenty budou zaslány emailem koordinátorovi pro eHealth a vedoucí oddělení zdravotní péče.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-10.doc, RK-33-2013-10, př. 1, RK-33-2013-10, př. 2

11. Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o souhlas s nákupem věci na splátky
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod o souhlas s pořízením CT na splátky. Projednávání se zúčastnila J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1768/33/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s pořízením CT na splátky uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem veřejné zakázky dle materiálu RK-33-2013-11, př. 2, za podmínky, že jednorázově v termínu do 30 dnů od převzetí díla bez závad bude uhrazena částka v minimální výši 11 168 tis. Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 16. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-11.doc, RK-33-2013-11, př. 1, RK-33-2013-11, př. 2

12. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací 2014 - 2016
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit střednědobé plány na období let 2014 - 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1769/33/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobé plány na období let 2014 - 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace dle materiálů RK-33-2013-12, př. 1, RK-33-2013-12, př. 2, RK-33-2013-12, př. 3, RK-33-2013-12, př. 4, RK-33-2013-12, př. 5, RK-33-2013-12, př. 6, RK-33-2013-12, př. 7, RK-33-2013-12, př. 8, s pravidelnou kontrolou po 6 měsících.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-12.doc, RK-33-2013-12, př. 1, RK-33-2013-12, př. 2, RK-33-2013-12, př. 3, RK-33-2013-12, př. 4, RK-33-2013-12, př. 5, RK-33-2013-12, př. 6, RK-33-2013-12, př. 7, RK-33-2013-12, př. 8

13. Změna Smlouvy o dílo na Implementaci ERP systému v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina v oblasti zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na Implementaci ERP systému pro jednotlivé příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1770/33/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na Implementaci ERP systému mezi dodavatelem ERP systému a příspěvkovými organizacemi:
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel/ředitelka Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-13.doc, RK-33-2013-13, př. 1, RK-33-2013-13, př. 2, RK-33-2013-13, př. 3, RK-33-2013-13, př. 4, RK-33-2013-13, př. 5, RK-33-2013-13, př. 6, RK-33-2013-13, př. 7, RK-33-2013-13, př. 8, RK-33-2013-13, př. 9

14. Záměr pořízení jednotného nemocničního informačního systému
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnili radě kraje předložený záměr pořízení jednotného nemocničního informačního systému. Projednávání se zúčastnila J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1771/33/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • zahájit kroky, které povedou k pořízení jednotného nemocničního informačního systému pro všechny nemocnice Kraje Vysočina, a to dle bodu 1. varianty 1 Interní analýzy dle materiálu RK-33-2013-14, př. 1;
 • s návrhem, aby samotné pořízení jednotného NISu bylo podmíněno dokončením projektu technologické připravenosti koncových stanic v nemocnicích kraje, což je podrobněji uvedeno v bodu č. 6 dle materiálu RK-33-2013-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor informatiky, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-14.doc, RK-33-2013-14, př. 1

15. Projekt Služby Technologické centra Kraje Vysočina 2014 spolufinancovaný z IOP
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh schválit shora uvedený projektový záměr. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1772/33/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • projektový záměr projektu Služby Technologické centra Kraje Vysočina 2014 dle materiálu RK-33-2013-15, př. 1;
 • přípravu projektové žádosti o spolufinancování z IOP.
odpovědnost: OI
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-15.doc, RK-33-2013-15, př. 1

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna investičního plánu
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1773/33/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 400 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 Investice v dopravě o částku 3 400 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 3 400 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací stavební akce „III/02324 Řípov, sanace svahu silničního tělesa“;
schvaluje
změnu investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-33-2013-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚS, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-16.doc, RK-33-2013-16, př. 1

17. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1774/33/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH, zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. července 2013 do 30. září 2013 dle materiálu RK-33-2013-17, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-17.doc, RK-33-2013-17, př. 1

18. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky a žádost občana kraje o odpuštění náhrady škody
V. Novotný předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zápis z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil M. Magrot, právník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1775/33/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický, ředitel úřadu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-18.doc, RK-33-2013-18, př. 1, RK-33-2013-18, př. 2

19. Informace o připravovaném spuštění nové verze aplikace Rozpočet a hospodaření populárně
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1776/33/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o vytvoření nové verze aplikace „Rozpočet a hospodaření populárně“;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zpřístupnit aplikaci na webu Kraje Vysočina.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 1. 11 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-19.doc

20. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1777/33/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3311 Divadelní činnost a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 1 200 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3311 Divadelní činnost, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 200 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, jeho zvýšením o částku 1 200 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
 • změnu závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, jeho zvýšením o částku 1 200 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu;
 • změnu investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2013 dle materiálu RK-33-2013-20, př. 1;
ukládá
řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 1 200 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2013.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-20.doc, RK-33-2013-20, př. 1

21. Poskytnutí finančního daru autorovi a nakladateli knihy oceněné Cenou Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu poskytnout finanční dar autorovi a nakladateli knihy oceněné Cenou Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1778/33/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny v rámci 23. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-33-2013-21, př. 1 a RK-33-2013-21, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-21.doc, RK-33-2013-21, př. 1, RK-33-2013-21, př. 2, RK-33-2013-21, př. 3

22. Informace o uložení a uhrazení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o uložení a uhrazení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1779/33/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 376 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58489/2013 ze dne 28. 8. 2013 a o uložení a úhradě penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 308 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58507/2013 ze dne 28. 8. 2013 Anglické mateřské škole The Tiny, v. o. s. se sídlem Havlíčkův Brod, Na Losích 738, PSČ 580 01, IČO 27510859.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-22.doc, RK-33-2013-22, př. 1, RK-33-2013-22, př. 2, RK-33-2013-22, př. 3

23. Informace o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1780/33/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 89 087 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 59901/2013 ze dne 3. 9. 2013 Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575 a informaci, že penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně dosud nevyměřené Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575 činí 51 254 Kč;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-33-2013-23, př. 3 prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 89 087 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 59901/2013 ze dne 3. 9. 2013 Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-33-2013-23, př. 3 prominutí povinnosti zaplatit dosud nevyměřené penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 51 254 Kč Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 89 087 Kč Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00448575.
odpovědnost: odbor kontroly, odbor ekonomický
termín: 15. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-23.doc, RK-33-2013-23, př. 1, RK-33-2013-23, př. 2, RK-33-2013-23, př. 3

24. Předfinancování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - žádost o změnu účelu čerpání zůstatku a o navýšení částky
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit změnu účelu čerpání zůstatku částky schválené na předfinancování daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1781/33/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit změnu účelu čerpání zůstatku (1 211 758,90 Kč) částky schválené na předfinancování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0246/03/2011/ZK z původního účelu „využití na financování úvodní části projektu“ na účel „financování stavebních prací a dalších výdajů spojených s realizací projektu“;
 • schválit předfinancování a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. v celkové hodnotě max. 6 540 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-24.doc

25. Podstatná změna VI. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s navrhovanou změnou ve shora uvedeném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1782/33/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-33-2013-25, př. 1;
ukládá
 • odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-33-2013-25, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-33-2013-25, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-25.doc, RK-33-2013-25, př. 1

26. Úspory v projektech OP AT-CZ
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou v níže uvedených projektech. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1783/33/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
požádat o snížení rozpočtů projektu s názvem „Dosažitelnost spojuje“ (reg. č.: M00207) o 32 000 €, projektu s názvem „Zdraví bez hranic“ (reg. č.: M00214) o 96 000 € a projektu s názvem „Partner AT-CZ PRO 2013+“ (reg. č.: M00180) o 46 500 €;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předat podklady pro žádosti o změnu v projektech lead partnerům projektů.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-26.doc

27. Integrovaná územní investice Kraje Vysočina - návrh finančního rozložení
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1784/33/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh finančního rozložení Integrované územní investice Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2013-27, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zaslat materiál RK-33-2013-27, př. 1 na Asociaci krajů ČR.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-27.doc, RK-33-2013-27, př. 1

28. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1785/33/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 10 458 287 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-28.doc

29. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí příjemce o prodloužení realizace projektu do 30. 7. 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1786/33/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0096 dle materiálu RK-33-2013-29, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-29.doc, RK-33-2013-29, př. 1, RK-33-2013-29, př. 2, RK-33-2013-29, př. 3

30. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1787/33/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0166 dle materiálu RK-33-2013-30, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-30.doc, RK-33-2013-30, př. 1, RK-33-2013-30, př. 2, RK-33-2013-30, př. 3

31. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu areálu školy pro pořádání Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže a služeb souvisejících
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o nájmu areálu školy pro pořádání Her VI. Zimní olympiády dětí mládeže ČR 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1788/33/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálů RK-33-2013-31, př. 1 a RK-33-2013-31, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-31.doc, RK-33-2013-31, př. 1, RK-33-2013-31, př. 2

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1789/33/2013/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 ve výši 265 000 Kč dle materiálu RK-33-2013-32;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 265 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 265 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Odvod z investičního fondu“ o částku 265 000 Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 265 000 Kč Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 z důvodu pokrytí mzdových prostředků;
souhlasí
s použitím prostředků na provoz u Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 265 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 120 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875
termín: do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-32.doc, RK-33-2013-32, př. 1, RK-33-2013-32, př. 2, RK-33-2013-32, př. 3

33. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola obchodu a služeb Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu dané školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1790/33/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením telefonní ústředny Panasonic KX-TD1232CE, inventární číslo 12461 z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou obchodu a služeb Jihlava dle materiálu RK-33-2013-33.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy obchodu a služeb Jihlava.
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-33.doc

34. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu uvedené školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1791/33/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením projektoru Hitachi, inventární číslo 502753, dataprojektoru inventární číslo 5027562, přepínače sítí inventární číslo 502754 a projektoru, inventární číslo 502739 z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Třebíč dle materiálu RK-33-2013-34.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč.
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-34.doc

35. Podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s podporou aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1792/33/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s podporou aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2013 dle materiálu RK-33-2013-35, př. 1 z rozpočtu kraje z kapitoly Školství, mládeže a sportu, UZ 00302 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství maximálně do výše 90 000 Kč;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu předložit radě kraje k projednání rozpočtové opatření.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-35.doc, RK-33-2013-35, př. 1, RK-33-2013-35, př. 2

36. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1793/33/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 134 094 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-33-2013-36, př. 6upr1.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2013-36.doc, RK-33-2013-36, př. 1, RK-33-2013-36, př. 2, RK-33-2013-36, př. 3, RK-33-2013-36, př. 4, RK-33-2013-36, př. 5, RK-33-2013-36, př. 6

37. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 33/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 22. 10. 2013, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 33/2013 dne 15. 10. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 16. 10. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz