Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-35

RK-33-2013-35.doc  RK-33-2013-35pr01.doc  RK-33-2013-35pr02.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-33-2013-35
NázevPodpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2013
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší podporu aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2013.
Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD) každoročně vyhlašuje Týden vzdělávání dospělých (TVD) na podporu propagace dalšího vzdělávání. Na území našeho kraje se koordinací a organizací TVD dlouhodobě zabývá Rada pro rozvoj lidských zdrojů Kraje Vysočina (RRLZ), konkrétně zástupce za AIVD pan Bezchleba.
V roce 2013 jsou v návaznosti na dobré zkušenost z předchozích let navrženy aktivity zahrnující jednotlivé akce vzdělavatelů. Bude se jednat o vzdělávací akce typu kulatých stolů, přednášek, seminářů a dnů otevřených dveří. Aktivity budou probíhat ve druhé polovině listopadu 2013. Kromě těchto individuálních aktivit bude zajištěna propagace, celokrajská konference TVD a přehled nabídky kurzů dalšího vzdělávání v kraji. Rámec aktivit a odhadovaný rozpočet je uveden v materiálu RK-33-2013-35, př. 1. Člen, který v RRLZ odpovídá za organizací TVD (pan Bezchleba), zpracoval přehled aktivit a požádal o finanční podporu z rozpočtu kraje ve výši 93 250 Kč.
Aktivity TVD jsou v souladu s opatřením 1.4 Programu rozvoje Kraje Vysočina (zvýšení míry zapojení obyvatelstva do procesů celoživotního učení) a s Úkolem A.6 Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 (Motivovat občany a firmy ke vstupu do dalšího vzdělávání a zvýšit informovanost a poradenství v této oblasti).
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje finančně podpořit aktivity TVD z rozpočtu kraje z kapitoly Školství, mládeže a sportu, UZ 00302 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství, a to částkou maximálně ve výši 90 000 Kč. Rozpočtové opatření, kterým budou poskytnuty prostředky jednotlivým organizacím, bude radě kraje předloženo po jejich ukončení a vyúčtování (k vyúčtování individuálních aktivit využijí organizace formulář dle materiálu
RK-33-2013-35, př. 2).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s podporou aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2013 dle materiálu RK-33-2013-35, př. 1 z rozpočtu kraje z kapitoly Školství, mládeže a sportu, UZ 00302 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství maximálně do výše 90 000 Kč;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu předložit radě kraje k projednání rozpočtové opatření.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz