Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-19

RK-33-2013-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-33-2013-19
NázevInformace o připravovaném spuštění nové verze aplikace Rozpočet a hospodaření populárně
Zpracoval M. Nachtnebel
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuV dubnu 2013 rada kraje usnesením č. 0706/14/2013/RK rozhodla o spuštění speciálního portálu věnovaného rozpočtu. Veřejnost dostala k dispozici nový pohled na krajské finance jak ve formě oficiálně schvalovaných dokumentů, tak pomocí aplikací Rozpočet a hospodaření populárně a Rozpočet hrou , které reagují na poptávku tzv. klikacích rozpočtů. Obě aplikace byly připraveny speciálním postupem, který neodpovídá tradičnímu členění dle rozpočtových kapitol, paragrafů a položek. Pro zajištění lepší orientace občanů ve financích kraje byly všechny příjmy a výdaje přeskupeny do tzv. oblastí, které poskytují ucelený pohled na konkrétní veřejné služby, které kraj poskytuje (např. samostatná kapitola nemovitého majetku v přehledu chybí, protože výdaje této kapitoly jsou přiřazeny do školství, zdravotnictví apod.). Rada kraje současně uložila odboru analýz a podpory řízení pracovat na přípravě vyššího stupně podrobnosti o výdajích rozpočtu.
Odbor analýz a podpory řízení připravil novou verzi aplikace Rozpočet a hospodaření populárně , která umožňuje rozklik výdajů na veřejné služby až na čísla dokladů, prostřednictvím kterých byla služba poskytovatelům uhrazena. Nově připravená verze dává občanovi příležitost zobrazit výdaje konkrétního dodavatele a to jak pro danou oblast, tak napříč všemi výdaji kraje a to od roku 2010. Občan může rovněž monitorovat hodnotu jednotlivých akcí včetně jejich dodavatelů. Nadále platí, že data o čerpání rozpočtu se zobrazují s denním zpožděním tedy dnes vidíme to, co se stalo včera .
Návrh řešení Radě Kraje Vysočina se navrhuje vzít na vědomí informaci o vytvoření nové verze aplikace Rozpočet a hospodaření populárně a uložit Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zpřístupnit aplikaci na webu Kraje Vysočina od 1. 11. 2013.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o vytvoření nové verze aplikace Rozpočet a hospodaření populárně ;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zpřístupnit aplikaci na webu Kraje Vysočina.
Odpovědnost OAPŘ
Termín 1. 11 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz