Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 29/2013 - 10.09.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
03Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
04Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí a Transformace ÚSP Křižanov I. - Bystřice nad Pernštejnem
05Smlouva o výpůjčce v k. ú. a obci Panské Dubenky
06Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008
07Darování pozemků v k. ú. a obci Pokojov
08Koupě pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení
09Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
10Předložení žádosti o dotaci projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
11Veřejná zakázka na služby: II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
12Veřejná zakázka Systémová podpora softwarových produktů Esri
13Integrace systémů eAmbulance a MAX - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
14Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
15Dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
16Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
17Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání odborné přípravy základních složek integrovaného záchranného systému pro oblast Pelhřimov
18ERP - souhlas se způsobem čerpání rozvojových hodin projektu nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina
19Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
20Změna organizačního řádu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
21Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozic Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
22Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
23Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol zřizovaných Krajem Vysočina
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013
25Informace o přípravě Regionálního intervenčního rámce Kraje Vysočina pro období 2014-2020
26Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
27Poskytnutí dotace na realizaci projektu Dny zdraví na základních školách v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
28Podstatná změna XIX. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
29Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
30Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
30upr1Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
31Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče Věž a podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Revitaliz
32Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření
33Návrh na implementaci vybraných doporučení z Pre-auditu systému řízení příspěvkových organizací
34Projekty, připravované k předložení do výzvy C4 v rámci OP LZZ Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě
35Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2013/2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
36Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
37Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/392 Pucov - průtah
38Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014
39Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014
40Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz