Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-11

RK-29-2013-11.doc  RK-29-2013-11pr01.doc  RK-29-2013-11pr02.doc  RK-29-2013-11pr03.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-29-2013-11
NázevVeřejná zakázka na služby: II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky na služby pro vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka. Zakázka bude zadána jako podlimitní otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájené odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje zadávací dokumentace dotčené veřejné zakázky jsou obsaženy v materiálu RK-29-2013-11, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící komise. Financování plnění veřejné zakázky je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, příloha D2.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na služby II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-29-2013-11, př. 1;
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-29-2013-11, př. 2;
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-29-2013-11, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek - uveřejnění veřejné zakázky - do 13. 9. 2013
* konec lhůty pro podávání nabídek a otevírání obálek - 2. 10. 2013
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-29-2013-11, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-29-2013-11, př. 2;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-29-2013-11, př. 3;
* stanovuje, že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-29-2013-11, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz