Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-16

RK-29-2013-16.doc  RK-29-2013-16pr01.doc  RK-29-2013-16pr02.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-29-2013-16
NázevDodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová, E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) předložila ke schválení návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru s GE Money Bank, a. s. Jedná se o pokračování stávajícího úvěru v dalším ročním období do 12. 8. 2014. Proti uzavřenému dodatku č. 4 dochází ke snížení úrokové sazby o 0,76% p.a.. Snížená úroková míra platí pouze za předpokladu, že konečná splatnost jistiny úvěru a platnost dodatku bude do 12. 8. 2014.
Smlouvu o revolvingovém úvěru nemocnice uzavřela na základě souhlasu rady kraje uděleného usnesením č. 1240/25/2010/RK do výše limitu 20 mil. Kč. Čerpání nad 10 mil. Kč bylo podmíněno předložením ručitelského prohlášení zřizovatele. Usnesením č. 0396/05/2010/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo o převzetí ručitelského závazku až do výše 30 mil. Kč ode dne podpisu smlouvy, tj. od 30. 9. 2010 do 31. 12. 2025. Ke Smlouvě o revolvingovém úvěru byly uzavřeny dodatky 1 až 3 na jednotlivá roční období.
Rada kraje usnesením č. 1234/25/2013/RK ze 16. 7. 2013 souhlasila s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s., nejdéle do 31. 12. 2013 a uložila řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, vyzvat GE Money Bank, a. s. k předložení nového návrhu Smlouvy o revolvingovém úvěru s výhodnějšími úrokovými podmínkami a poté tento návrh předložit radě kraje ke schválení. Důvodem byla vysoká úroková sazba Index Prime Rate 2 % + úroková odchylka 0,99 %, tedy úrok celkem by činil 2,99 %. Pokud porovnáme analogicky podobné úvěrové smlouvy u ostatních nemocnic (Třebíč, Havlíčkův Brod), dosahuje v jejich případě úrok za úvěr poloviční či ještě nižší hodnoty.
Nemocnice na základě usnesení rady kraje č. 1234/25/2013/RK uzavřela Dodatek č. 4 na dobu 1 roku, přičemž dodatek následně vypověděla tak, aby byly splněny podmínky usnesení rady kraje (trvání dodatku za nevýhodných úrokových podmínek maximálně do 31. 12. 2013). Text smlouvy o revolvingovém úvěru a jejích dodatků 1 až 4 (včetně výpovědi) je obsažen v materiálu RK-29-2013-16, př. 1.
Návrh Dodatku č. 5, kterým se čerpání úvěru prodlužuje do 12. 8. 2014, je obsažen v materiálu RK-29-2013-16, př. 2. Dodatkem č. 5 dochází zejména ke změně indexové úrokové sazby. Úvěr nemocnice potřebuje k financování provozních potřeb, mj. s odkazem na Směrnici EP a rady 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi GE Money Bank, a.s., a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, podle materiálu RK-29-2013-25, př. 2.
Příspěvková organizace je podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce, tedy i předložený dodatek smlouvy o úvěru, jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Rada kraje je příslušná k udělení souhlasu podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor ekonomický.
Dle sdělení ekonomického náměstka nemocnice jedná s jiným bankovním domem (ČSOB) o poskytnutí případného úvěru za výhodnějších podmínek. Poté by byly uzavřeny souběžně dvě smlouvy. Proto ekonomický odbor souhlasí s uzavřením výše uvedeného dodatku s tím, že doporučuje v budoucnu v případě potřeby čerpat úvěr s výhodnějším úrokem.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi GE Money Bank, a. s., a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, podle materiálu RK-29-2013-16, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 12. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz