Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-25

RK-29-2013-25.doc  RK-29-2013-25pr01.doc  RK-29-2013-25pr02.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-29-2013-25
NázevInformace o přípravě Regionálního intervenčního rámce Kraje Vysočina pro období 2014-2020
Zpracoval M. Molák, D. Vichr, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti s postupem prací na přípravě nového programovacího období EU vznikl požadavek na zapracování tzv. územní dimenze do připravovaných operačních programů. To znamená, že ne všechna témata či problémy je výhodné řešit z centra čili národní úrovně, ale je vhodné do jejích řešení co možná nejvíce zapojit aktéry přímo v území. Tento přístup je rovněž v souladu s představou o fungování Kohezních fondů v legislativě EU.
Této výzvy se chopila Asociace krajů České republiky (dále jen AKČR) a dohodla se společně se zastřešujícími organizacemi v ČR (SMO, SMS, MAS) na zpracování dokumentu Regionální intervenční rámec (dále jen RIR), který bude na úrovni kraje tento požadavek řešit. Pod pojmem územní dimenze se v tuto chvíli rozumí, že na území jednotlivých krajů (NUTS III) bude na vhodné intervence alokována v jednotlivých OP určitá finanční částka na řešení konkrétních potřeb či problémů tzv. regionální obálka. Tím bude zajištěn rovnoměrný rozvoj regionů a efektivní využití finančních prostředků kohezních fondů. Představa RIR z pohledu Asociace krajů ČR je obsahem materiálu RK-29-2013-25, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR) připravil ve spolupráci s dotčenými odbory KrÚ první pracovní verzi RIR (materiál RK-29-2013-25, př. 1). Jsou v něm definována témata, která jsou vhodná k řešení z regionální úrovně a je ambice ovlivňovat pro tato témata způsob a zaměření podpory. Všechna témata odpovídají prioritám strukturálních fondů a jsou tedy podporovatelná operačními programy. Zatím není v materiálu řešeno provázání intervencí, použití integrovaných nástrojů, způsob implementace či některé další záležitosti, to bude úkol pro následující měsíce.
Přesná podoba nového programového období není uzavřena, proto je podkladový materiál připraven tak, aby byl využitelný i v případě změn a mohl tedy reagovat na aktuální situaci a požadavky. Dokument byl projednán s regionálními partnery dne 27. srpna 2013.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-29-2013-25, př. 1.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 10. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz